Obavijest za demonstratore

Kako se bliži početak nastave iz kolegija Histologija i embriologija za studij Medicine i Dentalne medicine, pozivamo studente koji su demonstratori na Katedri za Histologiju i embriologiju  (stari i novi demonstratori) da se jave gđi. Zdenki Zovko  na sastanak koji će se održati u petak, 28. travnja 2017. godine u Više …

Javna obrana doktorske disertacije

O B A V I J E S T Shodno članku 13. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i člancima 62.- 66. Pravilnika za izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, javna obrana gotove doktorske disertacije polaznice mr. sc. MARJANE JERKOVIĆ RAGUŽ, dr. Više …

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članaka 118. i 122. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Ur. broj: 01-693/17, Sveučilište u Mostaru raspisuje Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja. Kompletan Više …

Obavijest o stipendijama

Obavijest Obavijest o stipendijama Sveučilišta Transilvanija u Brasovu  (Rumunjska) koje omogućuje stipendiranje za 10 studenta u akademskoj 2017./2018. godini. Rok za prijavu je 28.4.2017., a više informacija se može pronaći na linku. Obavijest  o ljetnoj školi na Sveučilištu u Pečuhu (Mađarska) u okviru CEEPUS programa kojim je omogućeno stipendiranje za Više …