Alumni

ALUMNI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

ALUMNI FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS MOSTARIENSIS

 

Alumni medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru osnovan je 24. rujna 2008. godine kao Udruga u koju se kao redoviti članovi mogu učlaniti doktori medicine s titulom stečenom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, te druge pravne i fizičke osobe (podupirući i počasni članovi) sukladno Statutu Udruge, a radi unapređivanja i pomaganja nastavnog, znanstvenog i stručnog rada Fakulteta i njegove afirmacije u zemlji i inozemstvu. Osnovni ciljevi Alumnija su: njegovanje poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru; njegovanje tradicija Fakulteta; promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu; pomaganje nastavnog, znanstvenog i stručnog rada na Fakultetu; rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak Fakulteta; stvaranje i njegovanje veza među doktorima medicine Fakulteta; njegovanje i razvitak ugleda i etike liječničkog poziva; raspravljanje znanstvenih i stručnih problema medicinske struke i zauzimanje stanovišta o njima i poticanje i razvitak suradnje Fakulteta sa drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama, te suradnje sa sličnim društvima (AMF-SM/AFM-UM) u zemlji i inozemstvu.

U okviru cilja radi kojeg je Udruga osnovana, ona posebno obavlja sljedeće poslove i djelatnosti: okuplja doktore medicine Fakulteta i druge osobe koje djeluju na ostvarivanju ciljeva Udruge, sukladno Statutu; organizira znanstvene i stručne skupove koji imaju za cilj unapređenje Fakulteta i njegove nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti; izdaje publikacije; organizira sastanke, seminare, tribine i druge skupove članstva i drugih osoba radi promicanja ciljeva Udruge; sudjeluje u aktivnostima stalnog obrazovanja doktora medicine; pomaže Fakultetu u prikupljanju donacija radi unapređenja njegove djelatnosti; prikuplja sredstva radi pomaganja nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Fakulteta; ostvaruje suradnju sa drugim znanstvenim, stručnim i obrazovnim institucijama, te udrugama koje promiču aktivnosti drugih sveučilišta i fakulteta; na različite načine pomaže studente i mlade diplomirane doktore medicine, te potiče njihov stručni rad i usavršavanje; organizira obilježavanje važnih obljetnica Fakulteta; potiče, pomaže i organizira različite oblike druženja članova, nastavnika i studenata, uključujući znanstvene, kulturne, sportske i druge oblike druženja.

Za prvog predsjednika udruge Alumnia Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru izabran je mr.sc. Božo Petrov, dr. med., današnji predsjednik Sabora Republike Hrvatske.

Rad alumnija je 1. listopada 2013e godine ponovno aktualiziran odlukom Fakultetskoga vijeća. Trenutni predsjednik Udruge Alumnia je dr. sc. Marko Ostojić, dr. med. Trenutno se radi na okupljanju redovitih članova s posebnim osvrtom da budu prisutni predstavnici svih godina dosadašnjih diplomiranih liječnika. Poseban dio Alumnija biti će završeni studenti poslijediplomskog studija.

– Popis članova Alumni kluba

Sveučilišna klinička bolnica Mostar