Uvod u povijest dentalne medicine

Medicinski fakultet

Akademska 2016/17

Izvedbeni nastavni plan – satnica za predmet Uvod u dentalnu medicinu i povijest dentalne medicine – Veliki amfiteatat MF

UVOD U DENTALNU MEDICINU

Dan Sat Tema Tip nastave Nastavnik

 

Ponedjeljak,

06.03.2017.

8.30 – 10.00

Dentalna medicina i njen položaj u društvu.

Organizacija dentalno-medicinske zdravstvene zaštite Discipline u dentalnoj medicini

 

P2

dr.sc  Zorana Ivanković

10.15 – 11.00

Vrste djelatnika u dentalnoj medicini Dento oralno zdravlje i oralni morbiditet

 

P2

dr.sc  Zorana Ivanković

11.15-12.45

Uvod u seminare

Znanstveno-istraživački rad u dentalnoj medicini

Fakultetska knjižnica kao izvor informacija

 

S2

dr.sc  Zorana Ivanković
 

 

 

 

Utorak

07.03.2017.

 

 

 

8.30 – 9.15

 

 

Prioriteti u dentalno-medicinskoj zaštiti

 

P3

 

dr.sc  Zdenko Šarac
 

9.30 – 10.15

 

 

Preventivna skrb

 

P3

dr.sc Zdenko Šarac
10.30 – 11.15

 

Nove spoznaje i tehnike u dentalnoj medicini Etika i deontologija u dentalnoj medicini

 

P5

Dr .dent.med. Ivona Musa
12.00-12.45 Seminar- Strukovno nazivlje u stomatologiji

 

S5

Dr.dent.med. Ivona Musa
   

 

 

 

 

Srijeda

08. 03. 2017.

   

 
 

8.30 – 10.00

 

Studij stomatologije – kako učiti

P3

 

dr sc. Zdenko Šarac
 

10.15 – 11.45

Seminar- Što nakon završenog studija stomatologije?

 

S5

 Dr.dent.med. Ivona Musa

 

11.45-12.30 Profesionalne bolesti stomatologa

 

P5

Dr.dent.med. I Musa
 

 

 

 

Četvrtak,

09. 03. 2017.

 

 

Povijest dentalne medicine

 

 
 

8.30 – 10.00

 

Paleopatologija

Arhajske izvaneuropske kulture

 

 

P4

dr.dent.med Mladen Ćubela
 

10.15 – 11.45

Starogrčka medicina i dentalna medicina

Rimska medicina i dentalna medicina

P1

doc.dr .sc.Miro Leventić
   

 

 
 

Petak

10.03.2017.

8.30 – 10.00

 

 

Srednjovjekovna zdravstvena kultura

 

P6

Dr.sc.Sanja Jurišić
10.30-11.15 Srednjovjekovna zdravstvena kultura- seminar

S6

Dr.sc.Sanja Jurišić
   

 

 
  

 

 

Ponedjeljak,

13. 03. 2017.

8.30 – 9.15 Renesansa

 

P4

Dr.dent.med. Mladen Ćubela
 

9.30 – 10.15

 

Medicina i dentalna medicina 17. i 18. Stoljeća

 

 

S4

Dr.den.med. Maladen Ćubela
10.30 – 11.15 Medicina i dentalna medicina 19. Stoljeća

 

S4

Dr.dent.med. Mladen Ćubela

 

Utorak

14. 03. 2017.

 

Utorak 14.03.17.

8.30 – 9.15

 

Medicina i dentalna medicina 20. stoljeća

S3

.dr.sc. Zdenko Šarac
9.30 – 11.00

 

Povijest dentalne medicine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

Pisana riječ hrvatskih doktora dentalne medicine

S3

.dr.sc. Zdenko Šarac
11.30.-12.15. Povijest dentalne medicine seminar

 

S3

dr.sc. Zdenko Šarac
       

 

Srijeda

15. 03. 2017.

8.30 – 10.00

 

Sv. Apolonija

P1

 

doc.dr.sc Miro Leventić
10.30-11.45

 

Dentalna medicina kroz stoljeća -seminar

S1

Doc.dr.sc Miro Leventić
 

 

Četvrtak,

16. 03. 2017.

 

8.30 – 10.00

 

 

Društvena organiziranost struke -seminar

S6

Dr.sc.Sanja Jurišić
 

 

 

 


 

Naziv kolegija  

Uvod u dentalnu medicinu i povijest dentalne medicine

Kod kolegija  
Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

1
ECTS vrijednost boda: 2 Semestar 2 Broj sati po semestru (p+v+s) 30

(17+0+13)

Status kolegija: obvezni Preduvjeti:  

 

 

Usporedni uvjeti: /
Pristup kolegiju: Studenti 1. godine studija medicine Vrijeme održavanja nastave: Prema rasporedu
Nositelj kolegija/nastavnik: Doc.dr.sc Miro Leventić
Kontakt sati/konzultacije:  Utorak i četvrtak od 12-13h ili po dogovoru
E-mail adresa i broj telefona: gomila9@hotmail.com Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Asistent  
Kontakt sati/konzultacije: 
E-mail adresa i broj  telefona
Ciljevi kolegija:

 

Cilj i svrha predmeta je upoznati studente dentalne medicine s osnovnim predodžbama o budućoj struci,njenom položaju unutar medicine i u društvu.

Upoznati se s pojmom oralnog zdravlja i oralnog morbiditeta  te analizirati organizacija dentalno medicinske zaštite pučanstva.

Upoznati studente sa načinom izobrazbe doktora dentalne medicine,programima specijalizacije te mogućnostima stručnog usavršavanja.Prezentirati će se  kronološki razvoj dentalne medicine od predpovijesti do suvremenog doba.

Posebna pozornost će se usmjeriti na razvoj i položaj dentalne medicine u našem bliskom okružju.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

 • identificirati korijene skrbi o razvoju kraniofacijesa;
 • imenovati ključne osobe i njihov doprinos razvoju dentalne medicine;
 • navesti značajnija događanja u razvoju dentalne medicine na svjetskoj i domaćoj razini;
 • navesti vrste i opisati rasprostranjenost orofacijalnih bolesti prateći (evolucijski) razvoj čovjeka od pretpovijesti do suvremenoga doba i globalizacije načina življenja;
 • prikazati ustrojstvo dentalno-medicinskog obrazovanja;
 • valorizirati organizaciju dentalno-medicinske zdravstvene zaštite sa načinom rada u pojedinim specijalnostima;
 • identificirati prava, dužnosti i odgovornosti doktora dentalne medicine i bolesnika;

vrjednovati dentalnu medicinu kao struku za koju je potrebno cjeloživotno obrazovanje

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Predavanjima i seminarima provest će se nastava iz ovoga kolegija.

 

Oralni morbiditet (prevalencija, incidencija) I pregled najčešćih bolesti prema disciplinama u dentalnoj medicine. Sustav studiranja I organizacija dodiplomske I postdiplomske nastave u dentalnoj medicine. Ordinacija kao reve mjesto, uvodne napomene o organizaciji dentalno-medicinske zaštite u sklopu javnog zdravstva I privatnog poduzetništva. Dentalna medicina prethistorijskih I starih naroda, arhajske vaneuropske revent; antička grčko-rimska dentalna medicina, islamska zdravstvena kultura; srednjovjekovna dentalna medicina; buđenje prirodnih znanosti I njihov utjecaj na dentalnu reventi; Osamnaesto stoljeće, postizanje neovisnosti dentalne medicine; Pierre Fauchard, utemeljitelj reven dentalne medicine I razvoj dentalno medicinskog školstva; dentalna medicina u industrijsko doba. Blok tema o dentalno medicinskim disciplinama u svijetu I u Hrvatskoj, prošlost, sadašnjost I budućnost a) protetike, b) ortodoncije, c) pedodoncije, d) restorativne dentalne medicine I endodoncije, e) oralne medicine, f) parodontologije I g) oralne kirurgije

Od 30 sati nastave, Uvod u dentalnu  medicinu imat će 7 sati predavanja i 8 sati seminara, a Povijest dentalne medicine 10 sati predavanja i 5 sati seminara.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja Vježbe Seminari Samostalni zadaci

 

Konzultacije Mentorski rad Terenska nastava Ostalo
Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, zatim sa seminarima Na seminarima studenti dobivaju problemske zadatke koje rješavaju u manjim skupinama, na kraju seminara se provjerava znanje putem kviz-testa, a nakon toga se raspravlja o točnim odgovorima uz pojašnjenja problemskih zadataka..
Studentske obveze Završni ispit; kvizovi na seminarima;; kolokviranje; pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

 • Aktivnog sudjelovanja na seminarima
 • Pripremanjenastavnih cjelina za seminare
 • Čitanja nastavnih tekstova i razvijanje vlastitog kritičkog
Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave Aktivnosti u nastavi Seminarski rad Praktični rad
Usmeni ispit Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja Esej
       
Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova
OBVEZE STUDENTA SATI (PROCJENA) UDIO U ECTS-u UDIO U OCJENI
Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi 15   0%
Seminarski rad 15 0,5 10%
Pismeni ispit 30 1,5 90%
       
       
Dodatna pojašnjenja:

Ispit iz predmeta je pismeni, i usmeni.

Pismeni test (cjelokupni pismeni test 90% ocjene)

Pravo na polaganje pismenog ispita  imaju svi oni koji nisu izostali s nastave i ostvarili su pravo na ovjeru kolegija.

Pismeni  dio  ispita čini jedinstvenu cjelinu od 60 pitanja i ne može se polagati odvojeno.

Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: Ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 55% na pismenim testovima.

 

 

Cjelokupni pismeni test

34-38=dovoljan(2);

39-45=dobar(3);

46-54=vrlodobar(4);

55-60=izvrstan(5);

Završna ocjena: ocjena pismenog ispita

 

Obvezna literatura: Uvod u dentalnu medicinu:

 1. Hraste J, Gržić R. Uvod u stomatologiju. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; 2008

Povijest dentalne medicine:

 1. Škrobonja A, Muzur A, Rotschild V. Povijest medicine za praktičare. Rijeka: Adamić; 2003.
  2. Knežević G. Povijest oralne kirurgije. U: Knežević G, urednik. Oralna kirurgija 2 dio. Zagreb: Medicinska naklada; 2003. Str. 1-53.
  3. Kaić Z. Razvoj stomatologije u Hrvatskoj. Acta StomatolCroat 2002;36:5-181.
 2.  Ivanković A. Stomatologija za medicinare. Mostar: Sveučilište u Mostaru; 2004.

 

Dopunska literatura: . Glesinger L. Povijest medicine. Zagreb: Školska knjiga; 1978.

 

2. Kordić Š. Svetoj Apoloniji u čast. Rijeka: Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture; 2006.

Dodatne informacije o kolegiju Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I. Naslov: Dentalna medicina i njen položaj u društvu
Upoznati studente sa osnovama dentalne medicine i položajem iste u društvu
Literatura: obavezna i dopunska
II. Naslov: Organizacija dentalno-medicinske zdravstvene zaštite Discipline u dentalnoj medicini
Kratki opis: Kratki prikaz organizacije i pregled najvažnijih disciplina u dentalnoj medicini

 

Literatura:obavezna i dopunska
III. Naslov: Vrste djelatnika u dentalnoj medicini Dento oralno zdravlje i oralni morbiditet
Kratki opis: Upoznavanje sa djelatnostima i vrstama djelatnika u DM te značaj oralnog zdravlja u cjelokupnom zdravlju organizma
Literatura:obavezna i dopunska
IV. Naslov: Prioriteti u dentalno-medicinskoj zaštiti
Kratki opis:Kroz naglasak na prioritete u dentalnoj medicini razvijati svijest studenata o najznačajnijim  područjima od značaja u DM

 

Literatura:obavezna i dopunska
V. Naslov: Preventivna skrb
Kratki opis:  Razvijati svijest o značenju preventivne skrbi  o oralnom zdravlju

 

Literatura:obavezna i dopunska
VI. Naslov: Nove spoznaje i tehnike u dentalnoj medicini Etika i deontologija u dentalnoj medicini
Kratki opis: Kratki pregled o novostima u dentalnoj medicini te u najkraćim crtama  definicije etike i deontologije
Literatura:obavezna i dopunska
VII. Naslov: Znanstveno-istraživački rad u dentalnoj medicini
Kratki opis: Što je novo u području dentalne medicine i koliki je značaj znanstveno –istraživačkog rada u razvoju DM

 

Literatura:obavezna i dopunska
VIII. Naslov: Fakultetska knjižnica kao izvor informacija
Kratki opis: Knjižnica fakulteta i kako je koristiti

 

Literatura:obavezna i dopunska
IX. Naslov: Paleopatologija
Kratki opis: pregled najranijih spoznaja o dentalnoj medicini
Literatura:obavezna i dopunska
X. Naslov: Arhajske izvaneuropske kulture
Kratki opis:povijesni pregled  dentalne medicine
Literatura:obavezna i dopunska
XI. Naslov: Starogrčka medicina i dentalna medicina
Kratki opis: Kako su stari Grci njegovali oralno dentalno zdravlje?
Literatura:obavezna i dopunska
XII. Naslov: Rimska medicina i dentalna medicina
Kratki opis:Povijesni pregled dentalne medicine u starom Rimu
Literatura:obavezna i dopunska
XIII. Naslov: Srednjovjekovna zdravstvena kultura
Kratki opis:Zanimljivost dentalne medicine tijekom Srednjeg vjeka
Literatura:obavezna i dopunska
XIV. Naslov: Medicina i dentalna medicina 17. i 18. stoljeća
Kratki opis: Povijest dentalne medicine u eri velikih znanstvenih otkrića
Literatura:obavezna i dopunska
XV. Naslov: Renesansa
Kratki opis: Utjecaj renesanse na  razvoj dentalne medicine u svijetu.
Literatura:obavezna i dopunska
XVI. Naslov: Medicina i dentalna medicina 19. stoljeća
Kratki opis: Povijesni pregled
Literatura: obavezna i dopunska
XVII. Naslov: Medicina i dentalna medicina 20. stoljeća
Kratki opis: Povijest bliske prošlosti?

 

Literatura: obavezna i dopunska
XVII. Naslov: Sv. Apolonija
Kratki opis: Značenje i simbolika
Literatura: obavezna i dopunska
XVIII.  
 
 
XIX.  
 
 
XX.