Znanstveno istraživanje

  Plan nastave za ak. 2016. /2017. godinu


STUDIJ DENTALNE MEDICINE ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE

ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE PROGRAM NASTAVE

U AKADEMSKOJ GODINI 2016./17.

(UKUPNO 60 SATI NASTAVE)

OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I USTROJU NASTAVE:

Cilj je nastave osposobiti studenta za sustavni pristup znanosti, znanstvenom istraživanju te kritičkom čitanju i izradi znanstvenih članaka, te uporabi i vrednovanju informacija i znanja u biomedicini i zdravstvu utemeljenih na dokazima. Osnovni je cilj nastave da studenti steknu znanstvenoistraživačku pismenost kroz upoznavanje s načinom znanstvenog razmišljanja, vrstama znanstvenih istraživanja,  znanstvenim djelom i pretraživanjem znanstvenih informacija koje će im trebati tijekom čitavog studija za učenje i pronalaženje informacija tako i kasnije u životu čeka kao doktore dentalne medicine u svakodnevnom stručnom radu i znanstvenom istraživanju. Cilj je kolegija da se studenti, osim usvajanja znanja, vještina i stavova, osposobe za cjeloživotno učenje.

Cilj je nastave da studenti usvoje znanja i vještine potrebne za:

–        izradu, prikazivanje i predstavljanje rezultata istraživačkog rada primjenom temeljnih postulata znanosti i informatičke tehnologije;

–        učenje (napose trajnu medicinsku izobrazbu tj. cjeloživotno učenje) korištenjem rezultata znanstvenoistraživačkih studija

Daljnji je cilj da se studenti, budući doktori dentalne medicine, pripreme kako bi na višim godinama studija bili sposobni prepoznati i koristiti:

–        biomedicinske spoznaje (informacije) utemeljene na dokazima;

–        potrebu stalnog razvijanja znanstvenog načina mišljenja načela pri studiranju u predmetima pretkliničke i kliničke dentalne medicine;

–        ulogu i zadatke doktora dentalne medicine u zdravstvenom timu uz primjenu temeljnih znanstvenih načela u razvoju i unaprjeđenju dijagnosticiranja bolesti i liječenju bolesnika.

Nastava se sastoji od predavanja, seminara i vježbi pri čemu je težište na praktičnim vježbama i izradi vlastitog istraživanja (50% nastave) gdje svaki student mora raditi u timu (maloj skupini) na posebnom problemu istraživanja uz nadzor voditelja vježbi te voditelja predmeta.

NASTAVNE CJELINE:

1. Znanstveni način mišljenja (4 sata)
2. Znanstveno istraživanje (15 sati)
3. Znanstvena informacija (15 sati)
4. Znanstveno djelo (7 sati)
5. Znanost u pretkliničkoj i kliničkoj dentalnoj medicini (4 sata)
6. Vlastiti znanstveni rad (15 sati)
Ukupno 60 sati

PREDAVANJA:

Tema:
Nastavnik:
1.  Medicina je znanost – uvodno predavanje
2.  Znanstveno istraživanje
3.  Znanstvena informacija
4.  Znanstveno djelo
5.  Znanost i klinička/pretklinička dentalna medicina
6.  Temelji statističkog zaključivanja
Ukupno 6 x 2 = 12 sati

SEMINARI:

Tema: 
Nastavnik:
1. 1  Vrste znanstvenih istraživanja, planiranje
Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 4, 5, 7 i 8 udžbenika.
2. 2  Vrste znanstvenih istraživanja, mjerenje  
Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 4, 5, 7 i 8 udžbenika.
3.  6 Planiranje znanstvenog istraživanja i određivanje tema po pojedinim skupinama studenata
Studenti dobivaju temu znanstvenog rada kojim će se baviti tijekom kolegija.
4.  3 Uporaba bibliografskih izvora i strategija njihova pretraživanja
Studenti trebaju pripremiti gradivo iz udžbenika ‘Uvod u znanstveni rad u medicini’, poglavlja 11-12
5.  4 Znanstveni članak u medicini
Studenti trebaju pripremiti poglavlja 14 – 17 udžbenika.
6. 6a  Priprema pisanja vlastitog znanstvenog rada (upute za autore, dogovor s mentorom)
7. 2  Komunikacijske vještine u znanstvenom istraživanju
 
Tema:
8. 6b  Pisanje vlastitog znanstvenog rada
9. 6c  Prikaz vlastitog znanstvenog rada (usmeno izlaganje s pomoću PowerPoint prezentacije i postera)
Ukupno 9 x 2 = 18 sati

VJEŽBE:

Tema:
Nastavnik:
1.       2.    Prikupljanje podataka  
Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje.
2.       2a.  Prikupljanje podataka, priprema za unos podataka

 

Studenti prikupljaju podatke za vlastito istraživanje i unose ih u računala (MS Excel).
3.       3.   Traženje relevantnog časopisnog članka u skladu s postavljenim    problemom i strategijom

Informatička učionica i/ili Središnja medicinska knjižnica MF Mostar;

On-line pretraživanje (PubMed, CC, WoS, Ostale baze)

4.       2     Vidovi komunikacije u znanstvenom istraživanju

LL

5.       2b.  Suočavanje s podacima-unos i obrada podataka
Studenti obrađuju vlastite podatke (MS Excel, Deskriptivna statistika).
6.       2c.  Suočavanje s podacima-obrada podataka

 

Studenti obrađuju vlastite podatke (MS Excel, Statistica/SPSS).
7.       2b.  Suočavanje s podacima-prikaz podataka

 

Studenti se suočavaju s vlastitim prikupljenim podatcima i izrađuju odgovarajuće tablične ili slikovne prikaze podataka (MS Word, MS Excel).
8.       4     Raščlamba ustrojstva i sadržaja izabranog znanstvenog rada

 

Kao znanstveni radovi za vježbu mogu se koristiti oni koje studenti pronađu u vježbama 4-5; treba ih preslikati i proučiti, te donijeti na vježbu.  Na vježbi se raspravljaju dijelovi toga rada, te obrada i prikaz rezultata, i to tako da student ‘brani’ rad kao da je njegov.
9.       6b.  Završno pisanje znanstvenog rada, Pisanje životopisa (Studenti

trebaju analizirati prikazane životopise i napisati vlastiti životopis.)

10.    6c.  Završno pisanje i slanje znanstvenog rada na recenziju
11.    6d.  Završno pisanje i recenzija članka
Ukupno 8 x 3 + 3 x 2 = 30 sati

 

Napomena: Svi vidovi nastave su obvezni. Termini održavanja nastave oglasit će se u rasporedu za prvu godinu. Vježbe iz prikupljanja podataka održavaju se na terenu, a ostale vježbe u informatičkoj učionici. 

Voditelj predmeta:
 

 

Prof. dr. sc. Zoran Đogaš