Zauzeće predavaonica

Studentski list Puls

Kalendar sveučilišta

Tko je online

Imamo 88 gostiju i nema članova online

Kalendar

Siječanj 2017
PUSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Studentska anketa

Priručnik za upis

Histologija i embriologija

 Konzultacije za studente tijekom turnusa iz Histologije i embriologije su ponedjeljak i četvrtak od 9-10h (doc.dr.sc. Violeta Šoljić, na patologiji SKB Mostar).


  Izvedbeni nastavni plan-satnica za ak. 2015. /2016. 

Popis nastavnih cjelina


 

Naziv kolegija

 

Histologija i embriologija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

1

ECTS vrijednost boda:

10,5

Semestar

2

Broj sati po semestru (p+v+s)

135 (50+41+44)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti prve godine

Usporedni uvjeti:

/

Pristup kolegiju:

 Studenti 1. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

izv. Prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

Ponedjeljkom i četvrtkom od 09-10h ili po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Asistent

Dr. Andrija Buntić

Dipl. ing. Zdenka Zovko

Kontakt sati/konzultacije: 

-

E-mail adresa i broj  telefona

-

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: upoznati studente medicine s osnovnim činjenicama o razvoju čovjeka. Također će se upoznati s mikroskopskom građom i funkcijom ljudskih tkiva koja izgrađuju organe i organske sustave u tijelu čovjeka.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe).

Specifični ishodi:

Mikroskopiranjem preparata ljudskih tkiva i organa studentima će se kroz praktični rad približiti osnove mikroskopske građe tijela. Stečena znanja o normalnoj građi tijela osnova su na kojima počiva patologija i patofiziologija. Poznavanje embrionalnog i fetalnog razvoja čovjeka koristiti će im u prepoznavanju, liječenju i sprečavanju poremećaja razvoja.

Savladavanje vještine mikroskopiranja i prepoznavanja važnih histoloških struktura tkiva i organa.

Identificiranje i pokazivanje detalja na histološkim preparatima. Ishodi će se vrjednovati kontinuiranom provjerom znanja, kvizovima na seminarima, te kolokviranjem vježbi i aktivnim oblicima učenja tijekom vježbi (crtanje struktura na prepratima), predavanja i održavanja seminara (kvizovi za svaku cjelinu), te na završnom praktičnom i usmenom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Histologija i embriologija sastoji se od 21 jedinice, 21 kviz-test provjere znanja na seminarima, 21 kolokvij provjere znanja na vježbama, te dva parcijalna testa. Svaka tematska jedinica sadrži: 2-3 sata predavanja, 2-3 sata seminara i 2-3 sata vježbi.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, zatim sa seminarima i vježbama. Na seminarima studenti dobivaju problemske zadatke koje rješavaju u manjim skupinama, na kraju seminara se provjerava znanje putem kviz-testa, a nakon toga se raspravlja o točnim odgovorima uz pojašnjenja problemskih zadataka. Na vježbama studenti mikroskopiraju i crtaju zadane preparate, te kolokviraju iste.

Studentske obveze

Završni ispit; kvizovi na seminarima; zadaće; mikroskopiranje; kolokviranje; pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

 • Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama.
 • Pripremanje nastavnih cjelina za seminare
 • Čitanja nastavnih tekstova i razvijanje vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te izražavanja tog mišljenja.
 • Rada u malim skupinama
 • Crtanje mikroskopskih preparata na vježbama

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

15

0,5

0%

Seminarski rad

30

1

10%

Pismeni ispit

120

4

40%

Usmeni ispit

90

3

30%

Praktični rad

60

2

20%

Dodatna pojašnjenja:

Ispit iz predmeta je pismeni, kviz, praktični i usmeni.

Pismeni test (cjelokupni pismeni test 40% ocjene)

Pravo na polaganje parcijalnih testova  imaju svi oni koji nisu izostali s nastave. Također, parcijalnim testovima mogu pristupiti oni koji su kolokvirali nastavne jedinice tijekom kojih nisu bili na nastavi ili na kojima nisu pokazali dostatno znanje.

Tijekom nastave organizirati će se dva parcijalna testa (H1 i H2). Prvi parcijalni test  (H1) obuhvaća  Opću embriologiju te razvoj skeletnog, mišićnog, krvožilnog, dišnog, živčanog i kožnog sustava  Specijalne embriologije. Histološke teme u prvom parcijalnom testu čine epitelno, vezivno, masno, hrskavično, koštano, živčano i mišićno tkivo te žilni sustav, krvne stanice i stvaranje krvnih stanica, imunosni, dišni, neuroendokrini sustav i koža. Prvi parcijalni test sadrži 60 pitanja (30 pitanja iz Embriologije i 30 pitanja iz Histologije). Drugi parcijalni test (H2) obuhvaća razvoj tjelesnih šupljina,  probavni i urogenitalni sustav, razvoj glave i vrata, uha i oka  Specijalne embriologije. Histološke teme u drugom  parcijalnom testu čine probavni sustav, jetra, gušterača, mokraćni sustav, muški i ženski spolni sustav i osjetni organi. Drugi parcijalni test sadrži 50 pitanja (20 pitanja iz Embriologije i 30 pitanja iz Histologije). 

Položeni pismeni kolokviji (koji će se održavati tijekom vježbi) iz svih nastavnih cjelina preduvjet su za izlazak na parcijalne pismene ispite. Položeni parcijalni testovi priznaju se tijekom tekuće akademske godine. Za studente koji nisu položili parcijalne testove pismeni  dio  ispita čini jedinstvenu cjelinu od 110 pitanja i ne može se polagati odvojeno.

Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: Ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 60% na pismenim testovima. Za pozitivnu ocjenu također je potrebno postići  50% točnih odgovora iz prve i druge skupine pitanja iz Embriologije te iz prve i druge skupine pitanja iz Histologije.

H1-prva parcijala

36-41=dovoljan(2);

42-48=dobar(3); 

49-54=vrlo dobar(4); 

55-60=izvrstan(5);

 

H2-prva parcijala

30-35=dovoljan(2);

36-40=dobar(3); 

41-45=vrlo dobar(4); 

46-50=izvrstan(5);

 

Cjelokupni pismeni test

66-76=dovoljan(2);

77-88=dobar(3); 

89-99=vrlo dobar(4); 

100-110=izvrstan(5);

Kvizovi na seminarima (10% završne ocjene)

Nakon svakog seminara provodi se pisani kviz koji se sastoji od 10 pitanja. Maksimalan broj osvojenih bodova je 210. Točni odgovori će se vrednovati i kontinuirano zbrajati, a nakon završetka turnusa i ocijeniti. Ocjena iz ovog vida provjere znanja iznosi:

126-146=dovoljan(2);

147-167=dobar(3); 

168-188=vrlo dobar(4); 

189-210=izvrstan(5);

Praktičnom i usmenom ispitu  mogu pristupiti studenti koji su položili prvi i drugi dio testa iz Histologije i embriologije.

Praktični ispit (20% završne ocjene)

Praktični ispit se sastoji od 7 histoloških preparata. Studenti trebaju na mikroskopu prepoznati minimalno 5 od 7 preparata, a nakon toga trebaju prepoznati mikroskopske detalje na preparatu. Boduje se prepoznavanje preparata (maksimalno 7 bodova), pokazivanje zadate strukture na preparatu (maksimalno 7 bodova), te pronalaženje zadate strukture na preparatu (maksimalno 7 bodova).

13-14=dovoljan(2);

15-17=dobar(3); 

18-19=vrlo dobar(4); 

20-21=izvrstan(5);

Usmeni ispit (30% završne ocjene)

Usmeni ispit se sastoji od 4 pitanja (1. opća embriologija, 1. specijalna embriologija, 1. opća histologija, 1. specijalna histologija). Studenti izvlače kartice s pojedinim pitanjima.

Završna ocjena: Konačna ocjena je zbroj pondera=

cjelokupni pismeni  (40%) + kvizovi na seminarima (10%) + praktični (20%) + usmeni (30%) ispit.

Obvezna literatura:

Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga; 2005.

Sadler TW. Medicinska embriologija. 10 izdanje, Zagreb: Školska knjiga; 2008.

Vukojević K, Šoljić V. Praktikum iz Histologije i embriologije. 1. izdanje, Mostar: Medicinski fakultet; 2015.

Dopunska literatura:

Durst-Živković B. Praktikum iz histologije. Zagreb: Školska knjiga; 1998.

VMS image collection: Histology Atlas, 2008.

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

 

PRILOG: Kalendar nastave

 

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: opća embriologija 1

Kratki opis: Gametogeneza, prvi i drugi tjedan razvoja 

Menstruacijski, ovarijski ciklus i oplodnja

Priprema preparata u histologiji

Literatura: obavezna i dopunska

II.

Naslov: opća embriologija 2

Kratki opis: Embrionalno, fetalno razdoblje i prirođene  malformacije 

Posteljica i placenta membrana

Posteljica i pupkov tračak

Literatura:obavezna i dopunska

III.

Naslov: Epitelno i vezivno tkivo 

Kratki opis: Pokrovni i žljezdani  epitel, Stanice i međustanična tvar vezivnog tkiva, Pokrovni epiteli, neformirano  vezivno tkivo, tetiva

Literatura:obavezna i dopunska

IV.

Naslov: Krvne stanice

Kratki opis: Stvaranje krvnih stanica  

Krvne stanice i anomalije

Razmaz koštane srži i krvni razmaz

Literatura:obavezna i dopunska

V.

Naslov: Hrskavica i kost

Kratki opis:  Potporno tkivo-hrskavica, masno tkivo i kosti, okoštavanje

Razvoj skeletnog sustava 

Hijalina, elastična i vezivna hrskavica, dekalcinirana  kost, izbrusak kosti, enhondralno i dezmalno okoštavanje

Literatura:obavezna i dopunska

VI.

Naslov: Mišićno tkivo

Kratki opis: Razvoj i građa mišićnog tkiva 

Morfološki temelji kontraktilnosti

Skeletni , glatki i srčani mišić

Literatura:obavezna i dopunska

VII.

Naslov: Živčano tkivo

Kratki opis: Razvoj i građa živčanog tkiva 

Histološka građa živčanog tkiva

Kralježnička moždina, veliki mozak, mali mozak, periferni živac, ganglij

Literatura:obavezna i dopunska

VIII.

Naslov: Srce i krvne žile

Kratki opis: Razvoj i građa srca i krvnih žila 

Građa srca i krvnih žila, posteljica

Srčani zalistak, arterija, vena

Literatura:obavezna i dopunska

IX.

Naslov: Limfni sustav 

Kratki opis: Limfni sustav 

Limfni organi, regionalni limfni čvorovi i limfne žile

Timus, limfni čvor, slezena i nepčana tonzila

Literatura:obavezna i dopunska

X.

Naslov: Neuroendokrini sustav 

Kratki opis: Neuroendokrini sustav 

Organizacija endokrinih žlijezda

Hipofiza, štitna žlijezda, nadbubrežna žlijezda, epitelno tjelešce

Literatura:obavezna i dopunska

XI.

Naslov: Dišni sustav i koža

Kratki opis: Razvoj i građa dišnog sustava, Kožni sustav 

Respiracijska membrana i koža

Pluća i dušnik, koža i mliječna žlijezda

Literatura:obavezna i dopunska

XII.

Naslov: Glava i vrat 1

Kratki opis: Razvoj glave i vrata

Razvoj i anomalije glave i vratnih organa

Usna, vršak jezika, papilla vallata i slinovnice

Literatura:obavezna i dopunska

XIII.

Naslov: Glava i vrat 2

Kratki opis: Usna šupljina 

Građa usne šupljine

Nepce, zub i razvoj zuba

Literatura:obavezna i dopunska

XIV.

Naslov: Tjelesne šupljine i probavna cijev 1

Kratki opis: Razvoj tjelesnih šupljina 

Građa probavne cijevi

Jednjak i želudac

Literatura:obavezna i dopunska

XV.

Naslov: Probavna cijev 2

Kratki opis: Razvoj i građa probavne cijevi 

Građa probavnog sustava

Tanko i debelo crijevo, crvuljak

Literatura:obavezna i dopunska

XVI.

Naslov: Žlijezde probavne cijevi 

Kratki opis: jetra i gušterača

Literatura: obavezna i dopunska

XVII.

Naslov: Mokraćni sustav

Kratki opis: Razvoj i građa mokraćnog sustava 

Građa mokraćnog sustava

Bubreg, mokraćni mjehur i mokraćovod

Literatura: obavezna i dopunska

XVIII.

Naslov: Ženski spolni sustav

Kratki opis: Razvoj i građa ženskog spolnog sustava 

Građa ženskog spolnog sustava

Jajnik, jajovod, maternica, rodnica

Literatura: obavezna i dopunska

XIX.

Naslov: Muški spolni sustav

Kratki opis: Razvoj i građa muškog spolnog sustava

Građa muškog spolnog sustava

Testis, sjemenovod, prostata, sjemenski mjehurić i penis

Literatura: obavezna i dopunska

XX.

Naslov: Uho

Kratki opis: Razvoj i građa uha  

Literatura: obavezna i dopunska

XXI.

Naslov: Oko

Kratki opis: Razvoj i građa oka

Literatura: obavezna i dopunska

PROČELNICA KATEDRE: izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.

ZAMJENICA PROČELNICE KATEDRE: doc. dr. sc. Violeta Šoljić, dr. med.

članovi katedre:

 • izv. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, dr. med.
 • doc. dr. sc. Violeta Šoljić, dr. med.
 • Andrija Buntić, dr. med.

suradnici na katedri:

 • Zdenka Zovko, dipl. ing.

Ispiti:

H1 parcijalni test 30.5.2016.

H2 parcijalni test 15.6.2016.

1. ispitni rok 17.6.2016.

2. ispitni rok 20.7.2016.

3. ispitni rok 6.9.2016

4. ispitni rok 20.9.2016.

 

Cilj predmeta
Cilj ovog predmeta je upoznati studente medicine s osnovnim činjenicama o razvoju čovjeka koje će im koristiti u prepoznavanju, liječenju i sprečavanju poremećaja razvoja. Također će se upoznati s građom i funkcijom ljudskih tkiva koja izgrađuju organe i organske sustave u tijelu čovjeka. Mikroskopiranjem preparata ljudskih tkiva i organa studentima će se kroz praktični rad približiti osnove mikroskopske građe tijela. Stečena znanja o normalnoj građi tijela osnova su na kojima počiva patologija i patofiziologija.

HISTOLOŠKI ATLAS  


OBAVEZNO NASTAVNO ŠTIVO:

 • Junqueira LC, Carneiro J, Kelley RO. Osnove histologije. Zagreb: Školska knjiga; 2005.
 • Sadler TW. Medicinska embriologija. 10 izd. Zagreb: Školska knjiga; 2008.
 • Praktikum iz histologije i embriologije, Vukojević i Šoljić, Medicinski fakultet Mostar 2015.

DODATNO NASTAVNO ŠTIVO:

• Durst-Živković B. Praktikum iz histologije. Zagreb: Školska knjiga

•Bradamante Ž, Švajger A. Vježbe iz histologije. Zagreb: Medicinski fakultet Zagreb.

VMS image collection: Histology Atlas, 2008.

POPIS  HISTOLOŠKIH  ISPITNIH  PREPARATA:

Neformirano vezivno tkivo, tetiva, hijalina hrskavica, vezivna hrskavica, elastična hrskavica, dekalcinirana kost, izbrusak kosti, enhondralno okoštavanje, dezmalno okoštavanje, glatko mišićno tkivo, srčano mišićno tkivo, skeletno mišićno tkivo,periferni živac, cerebrospinalni ganglij, vegetativni ganglij, veliki mozak, mali mozak, kralježnična moždina, koža, srčani zalistak, arterija, vena, posteljica, pupkov tračak , timus, limfni čvor, slezena , nepčana tonzila, hipofiza, štitna žlijezda, nadbubrežna žlijezda, epitelno tjelešce,koža, mliječna žlijezda, pluća, dušnik, usna, vršak jezika, papilla vallata, slinovnice (gl.submandibularis, gl.parotis),  tvrdo nepce, meko nepce,  zub u alveoli, rani razvitak zuba, kasni razvitak zuba, jednjak, fundus, pilorus, tanko crijevo, debelo crijevo, crvuljak, jetra, gušterača, bubreg, mokraćni mjehur , mokraćovod, jajnik, jajovod, maternica, uterus djevojčice, rodnica, testis i epididimis, sjemenovod, prostata, sjemenski mjehurić , penis,oko i uho.

Popis ispitnih pitanja:

OPĆA EMBRIOLOGIJA

 1. Gametogeneza
 2. Oogeneza
 3. Spermatogeneza
 4. Ovarijski ciklus
 5. Oplodnja
 6. Brazdanje
 7. Maternica u vrijeme implantacije
 8. Dvoslojni zametni štit
 9. Gastrulacija
 10. Notokord
 11. Derivati ektoderma
 12. Neurulacija
 13. Derivati mezoderma
 14. Derivati endoderma
 15. Vanjski izgled embrija tijekom 2. mjeseca
 16. Fetalno razdoblje (promjene po mjesecima)
 17. Razvoj posteljice (promjene trofoblasta)
 18. Razvoj ovojnica posteljice
 19. Građa posteljice
 20. Funkcija posteljice
 21. Razvoj pupkovina
 22. Amnionska tekućina
 23. Anomalije razvoja (vrste poremećaja)

SPECIJALNA EMBRIOLOGIJA

 1. Razvoj neurokranija
 2. Razvoj viscerokranija
 3. Razvoj i rast udova
 4. Razvoj kralježaka
 5. Razvoj i oblikovanje skeletnih mišića
 6. Razvoj i oblikovanje mišića glave
 7. Razvoj i oblikovanje mišića udova
 8. Razvoj srčanog i glatkog mišića
 9. Nastajanje embrionalnog celoma
 10. Razvoj dijafragme
 11. Oblikovanje i promjena položaja srčane cijevi
 12. Savijanje srčane cijevi
 13. Razvoj venskog sinusa
 14. Pregrađivanje srca
 15. Razvoj arterija i vena
 16. Fetalni optok
 17. Formiranje plućnog pupoljka
 18. Sazrijevanje pluća
 19. Primitivno crijevo
 20. Razvoj mezenterija
 21. Razvoj i derivati prednjeg crijeva
 22. Razvoj i derivati srednjeg crijeva
 23. Razvoj i derivati stražnjeg crijeva
 24. Razvoj bubrega
 25. Razvoj mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi
 26. Razvoj spolnih ženskih spolnih žlijezda
 27. Razvoj spolnih muških spolnih žlijezda
 28. Razvoj ženskih spolnih kanala
 29. Razvoj muških spolnih kanala
 30. Razvoj vanjskih spolnih organa
 31. Derivati ždrijelnih lukova
 32. Derivati ždrijelnih vreća i brazda
 33. Razvoj jezika i štitne žlijezde
 34. Razvoj viscerokranija
 35. Razvoj zuba
 36. Razvoj kralježničke moždine
 37. Diferencijacija stanica živčanog sustava
 38. Razvoj mozga
 39. Razvoj autonomnog živčanog sustava
 40. Razvoj unutrašnjeg uha
 41. Razvoj srednjeg i vanjskog uha
 42. Razvoj oka
 43. Razvoj kože

OPĆA HISTOLOGIJA

 1. Međustanični spojevi
 2. Specijalizirane tvorbe na staničnoj površini
 3. Bazalna lamina i membrana
 4. Vrste epitela
 5. Stanice i vlakna vezivnog tkiva
 6. Biosinteza kolagena tipa 1
 7. Osnovna međustanična tvar vezivnog tkiva
 8. Vrste vezivnog tkiva
 9. Pohranjivanje i otpuštanje lipida u masnoj stanici
 10. Vrste hrskavičnog tkiva
 11. Stanice koštanog tkiva
 12. Građa kosti
 13. Intramembransko okoštavanje
 14. Enhondralno okoštavanje
 15. Građa neurona
 16. Sinapse
 17. Potporne stanice živčanog sustava
 18. Građa središnjeg živčanog sustava
 19. Građa živčanih vlakana
 20. Građa autonomnog živčanog sustava
 21. Ustroj i građa skeletnog mišića i vlakana
 22. Mehanizam mišićne kontrakcije
 23. Motorička ploča
 24. Građa srčanog mišićnog tkiva
 25. Građa glatkog mišićnog tkiva

SPECIJALNA HISTOLOGIJA

 1. Građa krvnih žila
 2. Vrste kapilara
 3. Krvne stanice
 4. Građa koštane srži
 5. Građa limfnih organa
 6. Osnovne vrste imunosnih reakcija
 7. Stanice imunosnog sustava
 8. Osnovna građa probavne cijevi
 9. Građa usne šupljine
 10. Građa želudca
 11. Građa tankog i debelog crijeva
 12. Građa slinovnica
 13. Građa gušterače
 14. Građa jetre
 15. Građa provodnog dijela dišnog sustava
 16. Građa respiracijskog dijela dišnog sustava
 17. Građa kože
 18. Građa dlake
 19. Građa bubrega
 20. Građa donjeg urinarnog sustava
 21. Građa hipofize
 22. Građa nadbubrežne žlijezde
 23. Građa štitne žlijezde i epitelnih tjelešaca
 24. Građa testisa i prostate
 25. Građa muških odvodnih spolnih kanala
 26. Građa jajnika
 27. Građa maternice i rodnice
 28. Građa mliječne žlijezde
 29. Vanjska očna ovojnica
 30. Srednja očna ovojnica
 31. Unutrašnja očna ovojnica
 32. Srednje uho
 33. Unutrašnje uho

 

Medicinski fakultet Mostar