Farmakologija

O B A V I J ES T

Konzultacije iz Farmakologije održavaju se svaki ponedjeljak, srijedu i petak od 13,00 sati.

 

IZVEDBENI NASTAVNI PLAN – SATNICA ZA PREDMET FARMAKOLOGIJA

MEDICINSKI FAKULTET MOSTAR, AK. GOD. 2015/2016

Nastavni plan predviđa jednu predavačku skupinu, dvije seminarske skupine (A i B), te dvije vježbovne skupine (A,B).

Nastava će se održavati u bloku od 21. ožujka 2016. do 23. travnja 2016. godine, kako slijedi:

 

Datum              Predavanja                   Seminari - Vježbe                     Nastavnik

21. 03              P1 (08:30-10:00)          S1 A/B (12:00-13:30)               Boban/Brizić

                        P2 (10:00-11:30)                                                                                             

22. 03              P3 (08:30-10:00)          S2 A/B (12:00-13:30)              Boban/Brizić

                        P4 (10:00-11:30)          S3 A/B (13:30-15:00)                 Boban/Brizić

23. 03              P5(08:30-10:00)           S4A/B (12:00-13:30)               Boban/Brizić

                        P6 (10:00-11:30)          S5A/B (13:30-15:00)                  Boban/Brizić

29. 03.             P7 (08:30-10:00)          V1A/B (12:00-15:00)               Brizić/Markotić

                       P8 (10:00-11:30)                                                                   Brizić                          

30. 03.             P9(10:00-11:30)           S6 A(08:30-10:00)                   Brizić                                                                          

                                                         S6 B (12:00-13:30)                             Brizić                                                              

31. 03              P10(10:00-11:30)         S7/8 A (08:30-10:00)              Mudnić/Brizić                                                             

                                                         S7/8 B (12:00-13:30)                        Mudnić/Brizić 

01. 04.             P11 (08:30-10:00)        S9/10AB(10:00-11:30)            Mudnić/Brizić

                                                            V2AB (12:00-15:00)                       Mudnić/Brizić

02. 04.             P12 (08:30-10:00)        V3AB (10:00-11:30)               Brizić/Markotić                                                           

                                                         V4AB (12:00-13:30)                          Brizić/Markotić

Parcijalni ispit 07.04.2015.

07. 04.             P13 (08:30-10:00)                                                            Brizić                                      

                       P14 (10:00-11:30)                                                                Brizić  

                       P15 (11:30-13:00)                                                                Brizić                     

08. 04.             P16 (10:00-11:30)        S11B (08:30-10:00)                Brizić                                                                          

                                                         S11A(11:30-13:00)                            Brizić

09. 04.             P17 (08:30-10:00)        S12/13A (10:00-13:00)        Brizić/Budimir                                                            

                                                         S12/13B (10:00-13:00)                   Brizić/Budimir

11. 04.             P18  (08:30-10:00)       S14AB (10:00-11:30)             Budimir/Brizić                                                            

                                                         V5A/B (11:30-14:30)                       Budimir/Brizić

12. 04.             P19 (08:30-10:00)        S15/16A (10:00-13:00)         Brizić/Budimir                                                            

                                                         S15/16B (10:00-13:00)                   Brizić/Budimir

13. 04.             P20 (08:30-10:00)        S17/18A (10:00-13:00)        Budimir/Brizić                                                            

                                                         S17/18B (10:00-13:00)                   Budimir/Brizić

14. 04.             P21 (10:00-11:30)        S19A(08:30-10:00)                Brizić                                                                          

                                                         S19B (11:30-13:00)                          Brizić                                                           

15. 04.             P22 (08:30-10:00)        S20/21A (10:00-11:30)        Brizić/Markotić                                                           

                                                         S20/21B (12:00-13:30)                   Brizić/Markotić       

18. 04.             P23 (08:30-10:00)        S22/23B (12:00-15:00)       Mudnić/Brizić                         

                               P24(10:00-11:30)  S22/23A (12:00-15:00)          Mudnić/Brizić                                                       

19. 04.             P25 (08:30-10:00)        S24/25B (10:30-13:30)        Mudnić/Brizić                                                             

                                                         S24/25B (10:30-13:30)                   Mudnić/Brizić                                              

20. 04.                                                  Fg1B (08:30-11:30)                   Brizić

                                                            Fg1A (11:30-14:30)                       Brizić

21. 04.              Fg2A(08:30-11:30)       V6A(12:00-13:30)                Brizić/Markotić                          

                        Fg2B(08:30-11:30)  V6B(12:00-13:30)                       Brizić/Markotić

22. 04.              Fg3B (08:30-11:30)      V7B (12:00-13:30)               Brizić/Markotić                        

                        Fg3A (08:30-11:30)  V7A (12:00-13:30)                     Brizić/Markotić

23. 04.                                                  Fg 4 A/B (08:30-12:00)           Brizić                                                                         

                                                          + test iz farmakografije                Brizić

II parcijalni ispit 29.04. 2016.

 AK. GOD. 2015/2016. 

  1. Nastavni plan: 

Predavanja:                                                                                         Broj sati: 

P1. Uvod, apsorpcija, distribucija lijekova                                                           2 

P2. Metabolizam i eliminacija lijekova, farmakokinetika                                 2 

P3. Mehanizam djelovanja lijekova, farmakodinamika                                    2 

P4. Farmakologija AŽS, kolinergički lijekovi                                                      2 

P5. Farmakologija AŽS, adrenergički lijekovi                                                     2 

P6. Farmakologija histamina, serotonina i ergot alkaloida, NO                     2 

P7. Anksiolitici, sedativi - hipnotici, antiepileptici                                            2 

P8. Farmakoterapija najčešćih neurodegenerativnih bolesti                          2 

P9. Antipsihotici, antidepresivi                                                                             2 

P10. Opioidni analgetici                                                                                          2 

P11. Sredstva ovisnosti (heroin, kanabis, psihostimulansi, alkohol)             2 

P12. Opći anestetici                                                                                                  2 

P13. Lijekovi za liječenje hipertenzije                                                                  2 

P14. Vazodilatatori i liječenju angine pectoris                                                   2 

P15. Diuretici                                                                                                            2 

P16. Lijekovi za liječenje srčanog  zatajenja                                                      2 

P17. Lijekovi za liječenje aritmija                                                                        2 

P18. Lijekovi za liječenje astme                                                                           2 

P19. Lijekovi za liječenje poremećaja koagulacije                                           2 

P20. Hormon gušterače i lijekovi u liječenju šećerne bolesti                       2 

P21. Antimikrobni lijekovi                                                                                   2 

P22. Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti                                                      2 

P23. Imunofarmakologija                                                                                    2 

P24. Lijekovi za liječenje peptičnih bolesti i laksativi                                    2 

P25. Antidijaroici, antiemetici i lijekovi za liječenje upalnih bolesti crijeva       2                                          

Seminari:                                                                                             Broj sati: 

S1.Istraživanje novih lijekova, generički lijekovi i farmakogenomika              2 

S2. Sudbina lijeka u tijelu                                                                                          2 

S3. Djelovanje lijekova, mehanizmi nuspojava                                                     2 

S4. Kolinergički lijekovi                                                                                             2 

S5. Adrenergički lijekovi                                                                                            2 

S6. Anksiolitici, antiepileptici, neurodegenerativne bolesti                              2 

S7. Antipsihotici, antidepresivi                                                                               2 

S8. Nesteroidni protuupalni lijekovi, antireumatici koji mod. bolest            2 

S9. Liječenje boli                                                                                                        2 

S10. Lokalni anestetici                                                                              2 

S11.Antihipertenzivi, lijekovi u liječenju angine pektoris                               2 

S12. Lijekovi u liječenju popuštanja srca                                                    2 

S13. Lijekovi za liječenje hiperlipoproteinemija                                            2 

S14. Lijekovi za liječenje aritmija                                                               2 

S15. Lijekovi za liječenje anemija i hematopoezni čimbenici rasta                2 

S16. Hormoni hipotalamusa, hipofize, štitnjače i osteoporoza                      2 

S17. Hormoni kore nadbubrežne žlijezde i njihovi antagonisti                       2 

S18. Spolni hormoni i njihovi inhibitori                                                        2 

S19. Lijekovi u liječenju šećerne bolesti                                                     2 

S20. Najvažniji antibiotici                                                                          2 

S21. Lijekovi protiv gljivica, protozoa i helminta                                          2 

S22. Lijekovi za liječenje virusnih i TBC infekcija                                        2 

S23. Primjena lijekova u djece i starijih bolesnika                                        2 

S24. Interakcije i nuspojave lijekova                                                           2 

S25. Farmakologija probavnog sustava                                                       2 

Vježbe:                                                                                                Broj sati: 

(video prezentacija, kompjutorska simulacija, exp. životinje) 

V1. Farmakokinetika i farmakodinamika                                                       4 

V2. AŽS, izolirani mišić                                                                              4 

V3. Psihofarmaci                                                                                        2 

V4. Analgetici                                                                                             2 

V5. Utjecaj lijekova na kardiovaskulni sustav                                               4 

V6. Izolirani organi kao farmakološki modeli                                                 2 

V7. Računanje doza, načini primjene različitih farmakoloških pripravaka         2 

Farmakografija : 

Fg1. Uvod, magistralni pripravci 1                                                                4 

Fg2. Magistralni pripravci 2                                                                          4 

Fg3. Galenski pripravci i tvornički lijekovi                                                      4 

Fg4. Ponavljanje i dječje doze                                                                      3 

Ukupno sati nastave farmakologije:                50 P + 50 S + 35 V = 135 sati 

Nastavno štivo: 

Obavezno štivo: 

1. Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor (urednici): Temeljna i klinička farmakologija, Prijevod 11. izdanja na hrvatski jezik, Medicinska naklada, Zagreb, 2011. 

2. V. Bradamante, M. Klarica, M. Šalković – Petrišić, (ur): Farmakološki priručnik. Medicinska naklada (drugo izdanje), Zagreb, 2008                   

Dopunsko štivo: 

1. H.P. Rang, M.M. Dale, J.M. Ritter, P.K. Moore: Farmakologija. Golden marketing - Tehnička knjiga Zagreb 2006. 

Ispit: 

Ispit se sastoji iz dva parcijalna pismena ispita koji se organiziraju tijekom nastave iz farmakologije. Samo studenti koji su položili oba parcijalna ispita mogu pristupiti na usmeni ispit. Također, da bi se pristupilo završnom ispitu iz farmakologije student mora položiti pismeni kolokvij iz farmakografije gdje se testira uspješnost u pravilnom pisanju recepata.  Kolokvij se organizira neposredno nakon odslušanog turnusa farmakografije.  Ukoliko student nije tada položio farmakografiju, može je polagati prigodom redovitih izlazaka na završni ispit, gdje je uspješan rezultat kolokvija preduvjet za pristupanje ispitu iz farmakologije.  Za izlazak na završni ispit uvjet je ovjeren indeks o urednom pohađanju nastave i ispunjenju drugih obveza tijekom nastave iz farmakologije. 

Nastavnici: 

  1. doc.dr.sc. Ivica Brizić (voditelj predmeta)
  2. prof.dr.sc. Mladen Boban
  3. doc.dr.sc. Ivana Mudnić
  4. dr.sc. Danijela Budimir
  5. mr.sc. Filipa Markotić
  6. Ivan Merdžo dr. med