Syllabus

Naziv kolegija

ENGLESKI JEZIK

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

I. ciklus Bologna

 

Godina

studija

I.

ECTS vrijednost boda:

2,5 ECTS

Semestar

I.

Broj sati po semestru (p+v+s)

0+0+60

Status kolegija:

Obavezni A

Preduvjeti:

Nema ih

Usporedni uvjeti:

Nema ih

Pristup kolegiju:

 

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

doc. dr. sc. Ivana Grbavac

Kontakt sati/konzultacije: 

Prema semestralnom rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

ivana.grbavac@tel.net.ba

Asistent

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

 • Sustavno upoznati studente s osnovnim medicinskim vokabularom koji će im biti nužan za ozbiljno bavljenje medicinskim engleskim i koji će im biti od krucijalne važnosti u njihovom budućem profesionalnom životu
 • Razviti osnovne jezične vještine koje će trebati studentime medicine za bavljenje stručnom literaturom na engleskome jeziku i koje će biti neizostavan dio njihovog budućeg profesionalnog napredovanja (različite vrste čitanja, razumijevanje teksta, prevođenje, prikupljanje informacija, sumiranje, prezentiranje znanstvenih podataka, itd.)
 • Razvijati i učvrstiti jezične vještine čitanja i govorenja 
 • Podučiti studente da komuniciraju na engleskom s pacijentima, njihovom rodbinom, kolegama i medicinskim osobljem
 • Pomoći studentima da nauče čitati različite medicinske tekstove, od bilježaka do znanstvenih medicinskih radova
 • Ponoviti osnove gramatike engleskoga jezika

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Po završetku ovog kolegija student će moći/znati:

 • Tečno govoriti i raspravljati o različitim medicinskim temama
 • Dobro prevoditi specijalizirane medicinske tekstove
 • Koristiti i dobro razumjeti različitu medicinsku literaturu
 • Dobro komunicirati na engleskom jeziku s pacijentima, njihovom rodbinom i kolegama
 • Dobro i uspješno komunicirati u odnosu liječnik – pacijent (od uzimanja anamneze na engleskom, pregleda, do dijagnoze i liječenja)
 • Analizirati različite vrste medicinskog štiva te prezentirati nove ivažne informacije na sustavan način 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Ovim kolegijem uvode se najvažniji pojmovi medicinskog engleskog. Studenti čitaju, analiziraju i prevode različite tekstove s medicinskom tematikom, kroz što se sustavno upoznaju s osnovnim medicinskim vokabularom i temama. Naglasak je na usvajanju novoga vokabulara i razumijevanju teksta. Raspravlja se o ovim tekstovima s kolegama i nastavnikom. Kolegij također uključuje i praktične vježbe čiji je cilj osigurati dobru komunikaciju s pacijentima i kolegama na engleskom jeziku. Također se ponavljaju najvažnije gramatičke cjeline iz engleskog jezika sve s ciljem podizanja razine komunikacije na engleskom (testovi, PowerPoint prezentacije).

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Samostalni zadaci su izrada PowerPoint prezentacija o nekoj medicinskoj temi koju studenti trebaju prezentirati pred kolegama i predmetnim nastavnikom.

Studentske obveze

–       pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

–       pripremati se kod kuće za nastavu

–       izraditi PowerPoint prezentaciju ili napisati seminarski rad

–       pisati kolokvij

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

Domaće zadaće

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi

15

0,5

25%

Prezentacija ili seminarski rad

25

1

25%

Završni ispit/kolokvij

30

1

50%

Dodatna pojašnjenja:

Da bi se pristupilo završnom ispitu studenti su dužni prije njega (tijekom nastave) doseći minimalan broj bodova (20% od ukupne ocjene: 10% iz aktivnosti i 10% iz prezentacije ili seminarskoga rada). U konačnu ocjenu ulaze rezultati aktivnosti u nastavi, prezentacije ili seminarskoga rada i završnog ispita (kolokvij).

Aktivnost u nastavi se vrednuje na sljedeći način:

0% ocjene – Student nije aktivan na nastavi

10% ocjene – Student rijetko sudjeluje u nastavnom procesu

15% ocjene – Student povremeno sudjeluje u nastavnom procesu

20% ocjene – Student je pripremljen za nastavu i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu

25% ocjene. – Student je pripremljen za nastavu, kritički razmišlja o sadržaju koji se obrađuje i pokazuje veliko zanimanje za kolegij

Prezentacija ili seminarski rad se vrednuju na sljedeći način:

0% ocjene – Obrađena tema nije prezentirana ili pismeno obrađena

10% ocjene – Prezentacija je djelomično pročitana i nepripremljena ili rad samo zadovoljava formalne kriterije

15% ocjene – Uočeni veći nedostaci u usmenom izlaganju ili pismeni rad zadovoljava formalno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške

20% ocjene – Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške ili rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške

25% ocjene – Izlaganje je izvrsno pripremljeno ili rad je formalno, gramatički i pravopisno točan

Završni ispit  se ocjenjuju na sljedeći način (On nosi 50 % od ukupne ocjene)

manje od 50% točnih odgovora  =  0% ocjene

 od 51% do 60%   = do 10% ocjene

 od 61% do 70%   = do 20% ocjene

 od 71% do 80%   = do 30% ocjene

 od 81% do 90%   = do 40% ocjene

 od 91% do 100%   =  do 50%  ocjene

 Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

 A = 89 − 100%    5 (izvrstan) 

 B = 76 − 88,9%   4 (vrlo dobar) 

 C/D = 63 − 75,9%   3 (dobar) 

 E = 55 − 62,9%   2 (dovoljan)

Napomena: Budući da se radi o seminarskoj nastavi/kolokviju u indeks se unosi da je student kolokvirao, a u evidenciji ostaje ubilježena ocjena ukoliko je ista potrebna radi prijelaza na drugu instituciju ili sudjelovanja u programima mobilnosti.

Obvezna literatura:

 

 1. The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)
 2. English in Medicine, E. H. Glendinning, B. A. S. Holmström, Cambridge University Press, Cambridge, (2005)

 

Dopunska literatura:

–       Jernej, Branimir (2006). Englesko-hrvatski medicinski rječnik. Školska knjiga, Zagreb

–       Dorland’s illustrated medical dictionary, 30th edition, Philadelphia: Saunders (2000).

Dodatne informacije o kolegiju

 
                             

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA                            

 

I.

Naslov: Pregled izvedbenog plana. Inicijalni test

Kratki opis:upoznavanje s silabusom i gradivom, određivanje razine jezične kompetencije studenata

Literatura: –

II.

Naslov: Hipokratova zakletva. An Overview of English Tenses

Kratki opis: originalni tekst Hipokratove zakletve i pregled engleskih glagolskih vremena

Literatura: –

III.

Naslov: Highlights from the History of Medicine

Kratki opis: tekst o povijesti medicine

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

IV.

Naslov: Human Anatomy

Kratki opis: tekst o ljudskoj anatomiji

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

V.

Naslov: Disease: Its Symptoms and Treatments

Kratki opis: tekst o bolestima, simptomima i liječenju

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

VI.

Naslov: Common Diseases and Ailments

Kratki opis: tekst o čestim bolestima

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

VII.

Naslov:  Physicians and Medical Specialties

Kratki opis: tekst o liječnicima i medicinskim specijalizacijama

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

VIII.

Naslov: Surgery

Kratki opis: tekst o operacijama

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

IX.

Naslov: Careers in Health Care

Kratki opis: tekst o različitim karijerama u zdravstvu

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

X.

Naslov: First Aid in Medical Emergencies

Kratki opis: tekst o prvoj pomoći u urgentnim situacijama

Literatura: The Language of Medicine in English, E. Tiersky, M. Tiersky, Prentice Hall Regents, New Jersey, (1992)

XI.

Naslov: Taking a history 1 & 2

Kratki opis: seminar o uzimanju anamneze

Literatura: English in Medicine, E. H. Glendinning, B. A. S. Holmström, Cambridge University Press, Cambridge, (2005)

XII.

Naslov: Examining a patient

Kratki opis: seminar o pregledu pacijenta

Literatura: English in Medicine, E. H. Glendinning, B. A. S. Holmström, Cambridge University Press, Cambridge, (2005)

XIII.

Naslov: Students’ presentations

Kratki opis: studentske prezentacije, studenti samostalno izlažu svoje PowerPoint prezentacije

Literatura: internet i dr.

XIV.

Naslov: Students’ presentations; Term paper submission

Kratki opis: studentske prezentacije, studenti samostalno izlažu svoje PowerPoint prezentacije; predaja seminarskih radova predmetnom nastavniku

Literatura: internet i dr.

XV.

Naslov: Kolokvij

Kratki opis: završna provjera znanja iz pređenog gradiva, potpisi

Literatura: –