Medicinska etika i bioetika 1

 

 Ak. 2017./2018. godina

Izvedbeni plan-satnica za predmet: Medicinska etika i bioetika-I. godina studija

Dan

Sat

Tema

Oblik nastave

Skupina

Dvorana 

Nastavnik

Četvrtak

8. veljače

2018. god.

8,00 – 9,30

 

 

 

9,45 – 11,15

 

 

11,30 – 13,00

Medicina kao znanost. Zdravlje definicija po WHO. Holistički pristup čovjeku/bolesniku. Bolest i bolestan čovjek.

 

Temeljni principi opće i medicinske etike te opće i medicinske medicinska deontologije.

 

Bolest i smrt: kulturološki, medicinski i etički pristup Medicinska etika u svijetlu kršćanske antropologije i nekih drugih svjetskih religija.

Predavanje

 

 

 

 

Predavanje

 

 

 

Seminar

Svi

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Doc. dr. sc. I. Curić

 

 

Doc. dr. sc. I. Curić

 

 

 

 

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

Petak

9. veljače

2018. god.

8,00 – 9,30

 

 

 

9,45 – 11,15

 

 

11,30 – 13,00

 

Zdravlje i kulturna raznolikost. Zdravstvena uvjerenja i običaji. Medicinsko-etički pristup bolesniku kroz povijest s aspekta kulturne i civilizacijske raznolikosti.

 

Opća i Europska deklaracija o ljudskim pravima.

 

Deklaracija o pravima djeteta. Lisabonska deklaracija o pravima bolesnika. Etički komiteti. Klinička istraživanja na ljudima i životinjama (Helsinška deklaracija (1975. i 1991.god.)

 

Seminar

 

 

Predavanje

 

 

 

Predavanje

Svi

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

 

Doc. dr. sc. I. Curić

 

 

 

Doc. dr. sc. I. Curić

 

Subota

10. veljače-2018. god.

8,00 – 9,30

 

 

 

9,45 – 11,15

 

 

11,30 – 13,00

Najčešće etičke dvojbe u medicini-teorija i praksa.  Etika i medicinska genetika. Početak ljudskog života.

 

Svojstva embrija koja ga čine čovjekom.

Status embrija i fetusa Istraživanja na embrijima-etičke dileme. Etički problemi u kloniranju.

 

Priziv savjesti (psihološka, medicinska, etička i pravna kategorija)

Seminar

 

 

 

Seminar

 

 

Seminar

Svi

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Mr. sc H.Bebek-Ivanković

 

 

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

 

 

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

Ponedjeljak

12. veljače 2018. god.

8,00 – 9,30

 

 

9,45 – 11,15

 

11,30 – 13,00

 

Etika u perinatalnoj i reproduktivnoj medicini. Planiranje obitelji. Etičke dileme u potpomognutoj oplodnji.

 

Pobačaj kao medicinski, etički i demografski problem.

 

Demografska/depopulaciona kretanja u svijetu, težište na R. Bosni i Hercegovini i R. Hrvatskoj. Pronatalitetna politika, kako je društvo može poboljšati ?

Seminar

 

 

Seminar

 

 

Seminar

Svi

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

 

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

 

Mr.sc. H. Bebek-Ivanković

Utorak

13. veljače

2018. god.

8,00 – 9,30

 

 

 

9,45 – 11,15

 

 

 

 

 

11,30 – 13,00

Etičke dileme/problemi do Hipokrata, u vrijeme Hipokrata i danas.  Hipokratova prisega/zakletva. Ženevska deklaracija.

Medicinska tajna kaso medicinska, etička i pravna kategorija. Pravo bolesnika na psihičku intimnost.

 

Medicinska tajna i umrla osoba. Medicinske i pravne implikacije kod povrede medicinske tajne, primjeri iz prakse.

 

Međunarodni kodeks liječničke etike. Etički kodeksi: Zbora ljekara/liječnika Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog liječničkog zbora i liječničke komore.

 

 

Seminar

 

 

 

 

Predavanje

 

 

 

 

Predavanje

 

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Doc. dr. sc. I. Curić

Srijeda

14. veljače 2018. god.

8,00 – 9,30

 

 

 

 

 

 

9,45 – 11,15

 

 

 

 

11,30 – 13,00

Pravo bolesnika na informiranost-informirani/autonomni bolesnik. Kompetentni i nekompetentni bolesnik-medicinske, etičke i pravne implikacije. Odgovornost bolesnika za osobno zdravlje i zdravlje drugih korisnika zdravstvenih usluga-medicinske, etičke i pravne implikacije.

 

Medicinska djelatnost kao profesija koja u svojoj  djelatnosti/radu negira postojanje bilo kakvih prefiksa, osim medicinskih. Ljubaznost/neljubaznost kao etička, medicinska i deontološka kategorija.

 

 

Nasilje nad ženama. Zlostavljana i silovana žena. Odnos i vidovi pomoći koji se pružaju ženama nad kojima je izvršeno nasilje (argumentirano konkretnim primjerima iz prakse).

Predavanje

 

 

 

 

 

 

Predavanje

 

 

 

 

Seminar

Svi

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Doc. dr. sc. I. Curić

 

 

 

 

 

 

Doc. dr. sc. I. Curić

 

 

 

 

 

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

Četvrtak

15. veljače

2018.god.

8,00 – 9,30

 

 

 

 

9,45 – 11,15

 

 

 

11,30 – 13,00

Neodložna medicinska pomoć-medicinski, etički i pravni aspekt. Postupci protiv volje bolesnika. Agresivni bolesnik-sigurnosni, medicinski, etički i pravni aspekt. Etička pitanja u psihijatriji.

 

Etika u kardio-pulmonalnoj reanimaciji. Etička pitanja u anesteziologiji. Transplantacijska medicina- medicinski, etički i pravni aspekt.

 

Etički aspekti infektivnih bolesti-medicinski, etički i pravni aspekt. HIV bolest stigmatizacija. Antivakcinalni pokret. Etika u palijativnoj skrbi, eutanaziji i distanaziji. Umirući bolesnik.

 

 

 

 

Seminar

 

 

 

 

 

Seminar

 

 

 

 

Predavanje

Svi

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

 

 

 

 

Mr. sc. H. Bebek-Ivanković

 

 

 

Doc. dr. sc. I. Curić

Petak

16.veljače

2018. god.

8,00 – 9,30

 

 

 

9,40 – 10,25

Medicina u služni države  (Ženevske konvencije o zaštiti

žrtava rata 1949. god  i 1977; Tokijska deklaracija, Venecijanska deklaracija i Malteška deklaracija

 

Kaznena (etička imovinsko- pravna) odgovornost liječnika (Zakon o liječništvu-Narodne novine R. Hrvatske-2011.g. Zakon o pravima i odgovornosti bolesnika( Službeni list Federacije Bosne i Hercegovine iz 2010 god. ) Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni  Federacije Bosne i Hercegovine iz 2015. god.

Predavanje

 

 

 

 

 

Seminar

Svi

Amfiteatar Medicinskog fakulteta u Mostaru

Doc. dr. sc. I. Curić

 

 

 

 

 

Doc. dr. sc. I. Curić

 

Napomena: Ispit će se održati 17. veljače 2018. god u 08,00 sati