Syllabus

Naziv kolegija

 

Uvod u Medicinu

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

1

ECTS vrijednost boda:

5

Semestar

1

Broj sati po semestru (p+v+s)

90

(44,36,10)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

 

 

Usporedni uvjeti:

/

Pristup kolegiju:

Studenti 1. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Doc.dr sc.Miro Leventić

Kontakt sati/konzultacije: 

Ponedjeljkom i četvrtkom od12-13h ili po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

gomila9hotmail.com

Asistent

Predmetni nastavanici

Kontakt sati/konzultacije: 

E-mail adresa i broj  telefona

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: upoznati studente medicine sa studiranjem na Medicinskom fakultetu. Upoznati studente sa medicinom kroz povijest te pregled načina studija u Europi i svijetu,o ulozi liječnika u zdravstvenom sustavu i u društvu.Analizirati definiciju zdravlja i zdravstvenog sustava  u užem i širem okruženju.Kroz osnove latnskog jezika upoznati jedinstveni medicinski latinski jezik.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Imati pregled razvoja medicinske misli i prakse kroz povijest različitih kultura .

Ispravno vrednovati znanstvena dostignuća  u razvoju medicine

Shvatiti značaj preventivne i kurativne medicine

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe).

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Uvod u Medicinu sastoji se od podjedinica –uvod u medicinulatinski jezik medicinska sociologijaprva pomoć),zdravstvena njega te vježbi

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima, zatim sa seminarima i vježbama. Na seminarima studenti dobivaju problemske zadatke koje rješavaju u manjim skupinama, na kraju seminara se provjerava znanje putem kviz-testa, a nakon toga se raspravlja o točnim odgovorima uz pojašnjenja problemskih zadataka. Na vježbama studenti dobivaju sliku rada na pojedinim klinikama te kolokviraju iste.

Studentske obveze

Završni ispit; kvizovi na seminarima; kolokviranje; pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Studenti će se ocjenjivati temeljem:

·         Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama.

·         Pripremanjenastavnih cjelina za seminare

·         Čitanja nastavnih tekstova i razvijanje vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te izražavanja tog mišljenja.

·         Rada u malim skupinama

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

70

0,5

0%

Seminarski rad

30

0,5

10%

Pismeni ispit

90

1

60%

Usmeni ispit

90

1

30%

 

 

 

 

Dodatna pojašnjenja:

Ispit iz predmeta je pismeni, i usmeni.

Pismeni test (cjelokupni pismeni test 60% ocjene)

Pravo na polaganje  testova  imaju svi oni koji nisu izostali s nastave. Također, testovima mogu pristupiti oni koji su kolokvirali nastavne jedinice tijekom kojih nisu bili na nastavi ili na kojima nisu pokazali dostatno znanje.

Po završetku nastave organizirati će se test koji obuhvaća gradivo iz uvoda u medicinu ,medicinske sociologije i prve pomoći te zdravstvene njegu u obliku integriranog testa i poseban ispit iz latinskog jezika.Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: Ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 60% na pismenim testovima. Za pozitivnu ocjenu također je potrebno postići  50% točnih odgovora iz svake pojedine podjedinice.

36-41=dovoljan(2);

42-48=dobar(3); 

49-54=vrlodobar(4); 

55-60=izvrstan(5);

Kvizovi na seminarima (10% završne ocjene)

Nakon svakog seminara provodi se pisani kviz koji se sastoji od 10 pitanja. Maksimalan broj osvojenih bodova je 210. Točni odgovori će se vrednovati i kontinuirano zbrajati, a nakon završetka turnusa i ocijeniti. Ocjena iz ovog vida provjere znanja iznosi:

126-146=dovoljan(2);

147-167=dobar(3); 

168-188=vrlodobar(4); 

189-210=izvrstan(5);

13-14=dovoljan(2);

15-17=dobar(3); 

18-19=vrlodobar(4); 

20-21=izvrstan(5);

Usmeni ispit (30% završne ocjene)

Usmeni ispit se sastoji od 4 pitanja (2.Uvod u medicinu),zdravstvena njega 1, prva pomoć 1pitanje.

Završna ocjena: Konačna ocjena je zbroj pondera=

cjelokupni pismeni  (60%) + kvizovi na seminarima (10%)  + usmeni (30%) ispit.

Obvezna literatura:

Uvod u Medicinu Grmek.,Budak A.:Uvod u medicinu ,Nakladni zavod Globus,3izdanje ,Zagreb 1996

Vnuk V,:Urgentna medicina ,3 dopunjeno izdanje,Alfa,Zagreb ,1995

Prlić N,:Zdravstvena njega ,Školska Knjiga,3 dopunjeno izdanje,Zagreb, 1997

Broz LJ.,Budisavljević M., Franković S.:Zdravstvena knjiga 3,2 izdanje,Školska Knjiga,Zagreb,2001

Dopunska literatura:

Orešković S.:Medicinska sociologija (skripta)

Kovačević P.:Priručnik za praktičnu nastavu iz prve pomoći,Univerzitet u Banjaluci ,Medicinski fakultet,Banja Luka,2012

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

I.

Naslov: Što je medicina? O studiju medicine, podjela medicine i liku liječnika.

Što je zdravlje (definicija po WHO), kako ga očuvati i unaprijediti?

Kratki opis: osnovni pojmovi o medicini i studiju medicine te ideal liječnika

Literatura: obavezna i dopunska

II.

Naslov: Glavni zdr.problemi u FBiH ( s aspekta org.zdravstva i zdr. osiguranja)

Kratki opis: Stanje zdravstava u FBiH te najočigledniji problemi sa kojima se susrećemo

Literatura:obavezna i dopunska

III.

Naslov: Što je bolest, kako spriječiti i liječiti njene posljedice Pogled u prošlost medicine Rađanje moderne medicine

Kratki opis: Definicija bolesti,odnos bolesnik i bolest te odnos liječnik i bolest odnosno liječnik i bolesnik

Literatura:obavezna i dopunska

IV.

Naslov: Medicinska sociologija:Bihevioralne znanosti i medicina. Koncepti i defini.cije zdravlja

Koncepti i definicije bolesti. Teorije stresa i socijalna podrška.

Kratki opis:kratak uvod u koncepte i definicije zdravlja te odnos bihevioralnih znanosti i medicine

Literatura:obavezna i dopunska

V.

Naslov: Medicinska sociologija:Teorije stresa i socijalna podrška .Glavni oblici socijalne anomije. Karijera bolesnika.

Kratki opis:osnove stresa i utjecaj istog na zdravlje bolesnika

Literatura:obavezna i dopunska

VI.

Naslov:Medicinska sociologija;Zdravstveno ponašanje :pozitivno,promotivnoi bolesničko.Teorijski pristupi odnosu liječnik-pacijent.

Kratki opis: Psihološki pristup bolesniku i nejgovoj bolesti

Literatura:obavezna i dopunska

VII.

Naslov: Latinski jezik

Kratki opis:Osnove latinskog jezika koje su neophodne za razumijevanje medicinskog jezika

Literatura:obavezna i dopunska

VIII.

Naslov: Uvod u medicinsku pomoć

Kratki opis: Osnove prve medicinske pomoći

Literatura:obavezna i dopunska

IX.

Naslov:Akutna otrovanja i prva pomoć (identifikacija i eliminacija otrova  iz organizma, antidotska i simptomatska terapija najčešćih trovanja, otrovanje biljkama

Kratki opis: Kratki uvod u otrovanja i liječenje istih

Literatura:obavezna i dopunska

X.

Naslov: Prepoznavanje opstrukcije gornjih dišnih putova i način otklanjanja opstrukcije

Kratki opis:kratki prikaz dijagnostike i terapije opstrukcije gornjih dišnih putova

Literatura:obavezna i dopunska

XI.

Naslov: Klinička slika koja nalaže osnovne postupke oživljavanja i osjetljivost stanica mozga na prestanak cirkulacije (ishemija, hipoksija)

Kratki opis: osnovna znanja o oživljavanju

Literatura:obavezna i dopunska

XII.

Naslov:Osnovni postupci oživljavanja i naknadne metode oživljavanja, razlika postotka kisika koji dobiva bolesnik iz zraka izdahnute smjese spasioca i primjene mehaničke ventilacije

Kratki opis: oživljavanje metode i uporaba kisika

Literatura:obavezna i dopunska

XIII.

Naslov: Prepoznavanje zastoja srca na monitoru i elektrokardiografska razlika normalne krivulje i slika fibrilacije klijetki, totalnog atrioventrikularnog bloka i elektromehaničke disocijacije

Kratki opis: Interpretacija nalaza te dijagnostika zastoja srca

Literatura:obavezna i dopunska

XIV.

Naslov: Povijesna prekretnica medicinPrirodnoznanstvene osnove medicine.

e.Psihološka medicina i njen značaj u svakodnevnoj djelatnosti ljiečnika

Kratki opis: Povijest i utjecaj znanosti na razvoj medicine

Literatura:obavezna i dopunska

XV

Naslov:Povijesni razvoj sestrinstva. Definicije i teorije zdravstvene  njege. Osnovne ljudske potrebe i njihov odnos prema zdravstvenoj njezi. Sestra kao osoba, profesionalna, etička i moralna pitanja.Osnovne vještine procjene pacijentova stanja. Savladavanja osnovnih vještina njegovanja bolesnika, osobna higijena bolesnika i higijena njegove okoline, briga za udobnost. Sprječavanje infekcija, uvjeti bitni za nastanak infekcije.

Kratki opis: Upoznati se sa ulogom sestre u medicini

Literatura:obavezna i dopunska

XVI.

Naslov: Pristup zdravstvene njege u pedijatriji.Najčešći zdr.problemi u pedijatrijiKardiopulmonalna reanimacija novorođenčetaPostupak s djetetom u konvulzijama

Kratki opis: Posebnosti s radom u pedijatriji

Literatura: obavezna i dopunska

 

Vježbe