MIP – Utjecaj aerobnog treninga na bioenergetiku srca

MIP

II GOD. STUDIJA MEDICINE

Naslov predmeta:

Utjecajaerobnogtreninganabioenergetikusrca

Opis izbornog predmeta: (postojeći ili novi)

Novi

 

Broj sati:

Ukupno 30 sati (10 sati predavanja, 11 sati vježbi i 9 sati seminara).

Godina studija / Semestar:

Druga godina studija medicine

Voditelj predmeta:

doc. dr. sc. Danijel Pravdić, dr. med.

Suradnici:

 

Okvirni sadržaj predmeta:

Uvod i upoznavanje studenata s osnovama bioenergetike srčanog mišića u normalnim uvjetima i u uvjetima ishemije. Utjecaj tjelovježbe na metaboličke promjene na staničnoj i mitohondrijskoj razini te posljedice na dugoročne promjene u strukturi srčanog tkiva. Upoznavanje s postupcima kojima se može smanjiti oštećenje srčane funkcije koje je nastalo kao posljedica metaboličkih promjena. Praktična primjena u medicini i istraživačkom radu.

Opće i specifične kompetencije preadmeta:

Opće: Poznavanje osnovnih metaboličkih procesa u zdravom i ishemijom zahvaćenom miokardu. Metaboličke promjene u kardiomiocitima koje nastaju nakon aerobnog treninga.

Specifične: Razumijevanje postupaka koji se koriste u analizi bioenergetskih procesa u stanicama te njihova primjena u istraživačkom radu, laboratorijskoj dijagnostici i kliničkoj medicini.

Naslov i sadržaj nastavnih jedinica:

(ukratko navesti sadržaj pojedine nastavne jedinice)

P:  Bioenergetika miokarda, mitohondriji,  Suvremene tehnike u analizi bioenergetike miokarda,  Patofiziologija ishemijske bolesti srca – metaboličke promjene,  Prevencija kardijalne ozljede prekondicioniranjem,  Utjecaj tjelvoježbe na srčanu funkciju u kroničnom zatajivanju srca

S:  Postupci i analiza oksidativne fosforilacije,  Postupci i analiza staničnih promjena u ishemiji,  Postupci i analiza staničnih promjena nakon aerobnog treninga,  Primjena prekondicioniranja i aerobnog treninga u kliničkoj medicini

V:  Aerobni trening, VO2max, anaerobni prag,  Test kardiovaskularog stresa,  Journal club – rasprava

 

Način provjere znanja:

Svi oblici nastave su obavezni (izostanci su dopušteni prema pravilniku Sveučilišta u Mostaru) te se znanje studenata kroz odvijanje nastave redovito prati i ocjenjuje. Tijekom nastave, aktivnim sudjelovanjem na predavanjima, seminarima i vježbama student može ostvariti 30%. Ostali dio ocjene ostvaruje završnim ispitom koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

 

Jezik poduke, mogućnost predavanja na drugim jezicima:

Hrvatski jezik, moguće izvoditi nastavu na engleskom jeziku

Preporučena literatura:

Pripremljeni tekst bit će uručen studentima tijekom izvođenja nastave.

Guyton i Hall Medicinska fiziologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2011

Cooper, Geoffrey M. Stanica. Molekularni pristup. Medicinska naklada, Zagreb, 2010. četvrto izdanje

William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch, Exercise physiology,  Lippincott Williams&Wilki, 2007.

Nastavni tekstovi

Dopunska literatura:

 

Način praćenja kvalitete i uspješnost izvedbe predmeta/modula:

Svi oblici nastave su obavezni te će se sudjelovanje studenata redovito pratiti. Tijekom nastave, aktivnim sudjelovanjem na predavanjima, seminarima i vježbama student može ostvariti 30% svoje završne ocjene iz kolegija. Ostali dio ocjene ostvaruje završnim ispitom koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Minimalni / maksimalni broj studenata

10-20

Način provjere znanja

 

Pohađanje nastave

X

 

Seminar

X

Aktivnost u nastavi

X

 

Istraživanje

 

Seminarski rad

 

 

Projekt

 

Eksperimentalni rad

 

 

Kontinuirana provjera znanja

X

Pismeni ispit

 

 

Referat

 

Usmeni ispit

X

 

Praktični rad

 

 

Način polaganja ispita

Pismeni ispit

X

 

Program

 

Usmeni ispit

X

 

Praktičan rad

 

Pismeni rad

 

 

Ostali načini provjere

 

Seminarski rad

 

 

 

 

 

Satnica i bodovanje

 

 

ECTS – koeficijent opterećenja studenta

3

Broj tjedana po semestru, trimestru, modulu

1

Broj sati tjedno

Predavanja

10

 

Vježbi / seminara

11/9

 

Drugi načini nastave

 

Ukupan broj sati

Predavanja

10

 

Vježbi / seminara

11/9

 

Drugi načini nastave

 

Ukupno dana terenske nastave

 

Sveukupno sati (uključujući predviđeno vrijeme za polaganje ispita )

 

45

 

(izvedbeni program – satnica)

Dan

Sat

Tema  

Oblik nastave

Nastavnik

15.02.2016

8.30.

Bioenergetika miokarda, mitohondriji

P 1

Doc. dr. Pravdić

 

Suvremene tehnike u analizi bioenergetike miokarda

P 2

Doc. dr. Pravdić

 

Postupci i analiza oksidativne fosforilacije

Postupci i analiza staničnih promjena u ishemiji

S1 + S2

Doc. dr. Pravdić

 

Patofiziologija ishemijske bolesti srca – metaboličke promjene

P3

Doc. dr. Pravdić

 

Prevencija kardijalne ozljede prekondicioniranjem

P4

Doc. dr. Pravdić

16.02.

 

 

Test kardiovaskularog stresa

V1

Doc. dr. Pravdić

 

Utjecaj tjelvoježbe na srčanu funkciju u kroničnom zatajivanju srca

P5

Doc. dr. Pravdić

 

Postupci i analiza staničnih promjena nakon aerobnog treninga

S3

Doc. dr. Pravdić

Primjena prekondicioniranja i aerobnog treninga u kliničkoj medicini

S4

Doc. dr. Pravdić

17.02.

 

Aerobni trening, VO2max, anaerobni prag

 

Doc. dr. Pravdić

 

Journal club – rasprava

 

Doc. dr. Pravdić

 

ISPIT

 

Doc. dr. Pravdić