Syllabus

Naziv kolegija

ENGLESKI JEZIK 2

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Studij medicine (Integrirani )

 

Godina

Studija

2

ECTS vrijednost boda:

2.5

Semestar

IV.

Broj sati po semestru (p+v+s)

0+0+60

Status kolegija:

Obvezni

Preduvjeti:

Kolokvi-ran Engleski 1

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

 —

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof. dr. sc. Izabela Dankić

Kontakt sati/konzultacije: 

Prema semestralnom rasporedu

E-mail adresa i broj telefona:

izabela.dankic@sve-mo.ba

Asistent

Kontakt sati/konzultacije: 

E-mail adresa i broj  telefona

Ciljevi kolegija:

 

Cilj je kolegija osposobiti studente da bez poteškoća mogu pratiti stručnu i znanstvenu literaturu na engleskom jeziku koja će im biti potrebna u nastavku studija medicine i stručno-znanstvenom radu i usavršavanju.

 

 

 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

o   aktivno ovladati medicinskim engleskim jezikom  

o   usvojiti neophodno stručno pojmovlje i frazeologiju koristeći kontrastivno analitički pristup hrvatskom i engleskom jeziku

o   napisati i usmeno izložiti stručni rad na engleskom jeziku na stručnim sastancima, konferencijama i drugim skupovima.

o   akitvno pratiti i razumjeti stručnu literaturu i usmena izlaganja na engleskom jeziku    

 

 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

 

Pored upoznavanja osnova engleske medicinske morfologije, studenti na engleskom jeziku svladavaju sve organske sustave i pojmovlje vezano za sadržaje programa studija medicine. Svladavaju osnove prikupljanja, sažimanja i predstavljanja podataka u obliku preglednih izlaganja na engleskom jeziku i u izradi završnog rada.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

o   Pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavnome procesu

o   Usmeno izlagati na temu vezanu za odabrani organski sustav

o   Napisati završni rad i izložiti ga

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

Usmeno izlaganje

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

 

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

15

0.5

10%

Usmeno izlaganje

15

0.5

30%

Izrada i obrana završnog (seminarskog) rada

45

1.5

60%

 

 

 

 

Dodatna pojašnjenja:

Angažiranost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

0% ocjene = Student nije aktivan na nastavi.

do 2% ocjene = Student rijetko sudjeluje u nastavnom procesu.

do 4% ocjene = Student povremeno sudjeluje u nastavnom procesu.

do 6% ocjene = Student aktivno sudjeluje u nastavnom procesu ali nije uvijek pripremljen za nastavu.

do 8% ocjene = Student je pripremljen za nastavu i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

do 10%  ocjene = Student je pripremljen za nastavu, kritički razmišlja o sadržaju koji se obrađuje i pokazuje veliko zanimanje za kolegij.

 

Usmeno izlaganje:

0% = Obrađena tema nije usmeno prezentirana ili je izlaganje u cijelosti pročitano.

12% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

18%  = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju. 

24%  = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

30%  = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

 

 

Završni  rad

0% = Rad loše napisan i ne zadovoljava formalne kriterije

10% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

20%  = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i  pravopisne pogreške. 

30%  = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i  pravopisne pogreške.

40%  = Rad je formalno, gramatički i pravopisno točan i sadržajno kvalitetan

 

Izlaganje završnog rada

0% = Rad nije usmeno prezentiran ili je pročitan.

8% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

12%  = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju. 

16%  = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

20%  = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

 

 

 

 

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Obvezna literatura:

D.E. Chabner: The Language of Medicine, (10 izdanje),

Saunders, 2013.

V. Momčinović, V. Tanay, i S. Žurić-Havelka, Medical English,

Medicinski Fakultet Sveučilišta u zagrebu, 1992.

A. Žmegač-Horvat: Medical English: Workbook, Medicinska naklada, 2007.

 

Dopunska literatura:

 

Englesko-hrvatski medicinski rječnik, Školska naklada, 2005.

V. Tanay, Hrvatsko-engleski rječnik medicinskog nazivlja i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja s izgovorom. Medicinska naklada, 2003.

Različiti slikovni i/ili medicinski rječnici na engleskom jeziku

Različiti znanstveni i stručni članci

 

 

 

 

Dodatne informacije o kolegiju

 

 

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Basic word structure

Kratki opis: Morfologija medicinskog engleskog jezika

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

II.

Naslov: Terms Pertaining to the Body as a Whole

Kratki opis: Rad vezan za  medicinsko pojmovlje

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

III.

Naslov: Integumentary system

Kratki opis: Koža

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

IV.

Naslov: Musculoskeletal system

Kratki opis: Mišići, kosti, bolesti organa za kretanje

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

V.

Naslov: Gastrointestinal system

Kratki opis:  Probavni sustav i bolesti

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

VI.

Naslov: Urinary system

Kratki opis: Mokraćni sustav

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

VII.

Naslov: Female reproductive system

Kratki opis: Ženski spolni sustav

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

VIII.

Naslov: Male reproductive system

Kratki opis: Muški spolni sustav

Literatura:  pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

IX.

Naslov: Respiratory system

Kratki opis: Organi i bolesti sustava za disanje

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

X.

Naslov: Blood and Lymphatic system

Kratki opis: Krv, limfa i bolesti krvi

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

XI.

Naslov: Cardiovascular system

Kratki opis: Kardiovaskularni sustav

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

XI.

Naslov: Endocrine system

Kratki opis: Endokrini sustav

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

XII.

Naslov: Nervous system

Kratki opis: Živčani sustav

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

XIII.

Naslov: Sense organs

Kratki opis: Osjetila

Literatura: pripadajuća poglavlja iz obvezne literature

XIV.

Naslov: Presentations

Kratki opis: Usmena izlaganja

Literatura: —

XV.

Naslov: Presentations

Kratki opis: Usmena izlaganja

Literatura: —