Syllabus

Naziv kolegija

 

Imunologija

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Integrirani sveučilišni studij, medicina

 

Godina

Studija

2

ECTS vrijednost boda:

4,5

Semestar

2

Broj sati po semestru (p+v+s)

27+19+4

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti druge godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 2. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof. dr. sc. Ivan Ćavar, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

Po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

ivancavarswe@yahoo.com /+38736335634

Asistent

Katarina Majstorović, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su: Upoznavanje građe i funkcije imunosnog sustava zdravog organizma, osnovnih mehanizama imunološke reakcije, temeljnih poremećaja imunosnog sustava i intervencija u imunosni sustav.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Opće kompetencije:

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti kroz osobni doprinos tijekom nastave (zainteresiranost i aktivno sudjelovanje te izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe).

Specifične kompetencije:

Student upoznaje, svladava te potom interpretira i objašnjava građu i funkcioniranje imunosnog sustava u zdravlju (fiziološki aspekti) i poremećajima imunosnog sustava čime upoznaje važnost teorijskog znanja iz imunologije za razumijevanje složenih mehanizama bolesti s imunopatogenetskom podlogom. Upoznaje se s osnovama imunodijagnostike, kao i osnovnim intervencijama u funkcioniranje imunosnog sustava (cijepljenje, imunomodulacija, imunosupresija, transplantacija) čime stječe kritičko mišljenje o važnosti tih postupaka u praktičnoj medicini.     

Ishodi će se vrjednovati kontinuiranom provjerom znanja, aktivnim oblicima učenja tijekom predavanja i održavanja seminara, te na završnom pismenom i usmenom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava predmeta Imunologija sastoji se od 10 nastavnih jedinica, provjere znanja na seminarima, 2 kolokvija provjere znanja. Svaka tematska jedinica sadrži: 2-6 sati predavanja i 2-3 sata seminara, a 2 tematske jedinice 2 sata vježbi.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Nastava iz svake cjeline počinje sa predavanjima i/ili seminarima. Na seminarima studenti aktivno sudjeluju i kritički raspravljaju o tematskoj cjelini za koju se trebaju unaprijed pripremiti. Na kraju svakog tjedna izvodi se seminar ponavljanja gradiva iz tog tjedna uz pismeni kolokvij gdje studenti mogu prikupiti dodatne bodove za pismeni test. Na vježbama studenti se uče osnovama rada protočnog citometra, indirektne imunofluorescencije i izvode ELISA-u.

Studentske obveze

Studenti su obvezni nazočiti nastavi, dopušteno je izostati sa 20% nastave.

Studenti su dužni pripremati se za svaki seminar i tjednu provjeru znanja, kako bi mogli aktivno sudjelovati u nastavi.

Preduvjet za izlazak na usmeni ispit je prethodno položen pismeni ispit.

 

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave

60

2

0%

Pismeni ispit

40

1,5

70%

Usmeni ispit

25

1

30%

Dodatna pojašnjenja: Aktivnost studenata na seminarima te na tjednim provjerama znanja /kolokvijima nagradit će se tako da studenti mogu maksimalno ostvariti 4 dodatna boda na pismenom testu što može maksimalno povećati ocjenu za 1 stupanj. Pismeni test sastoji se od ukupno 50 pitanja po tipu „multiple choice“, a ocjena iz testa dobiva se prema važećem Pravilniku o studiranju (v. dolje ispod). Pismeni dio ispita čini 70% ukupne ocjene, dok usmeni dio ispita čini 30% ukupne ocjene, a to znači da studenti na usmenom dijelu ispita mogu potvrditi ili eventualno povećati/smanjiti ocjenu koju su ostvarili na pismenom testu za maksimalno 1 stupanj. U slučaju da studenti polože pismeni test, a ne zadovolje na usmenom dijelu, položeni pismeni dio ispita se prizna za cijelu tekuću akademsku godinu, a na svakom idućem roku studenti polažu samo usmeni dio ispita.

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

Andreis I, Batinić D, Čulo F, Grčević D, Lukinović Škudar V, Marušić M, Taradi M, Višnjić D. Imunologija, 7. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2010.

Dopunska literatura:

Abbas, AK, Lichtman, AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology, 8th Edition. Elsevier Canada, 2015.

„Hand-outs“ i odgovarajuće web-stranice iz imunologije (posebice za vježbe):

http://www.hhmi.org/biointeractive/immunology/vlab.html

http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/immunology/index.html

http://www.science4u.info/virtuallab/index.htm

http://vibe.stanford.edu/

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

-Studentska anketa

-Analiza kvalitete nastave od strane nastavnika

-Analiza prolaznosti na ispitima

-Izvješće Ureda za kvalitetu nastave

-Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Osnove imunološkog sustava

Kratki opis:građa i funkcija imunološkog sustava, stanice i organi

Literatura: obvezna i dopunska

II.

Naslov: Nespecifična imunost

Kratki opis: komponente nespecifične imunosti, osnovni mehanizmi nespecifične imunosti

Literatura: obvezna i dopunska

III.

Naslov: Antigeni i protutijela

Kratki opis: antigeni, antigeni tkivne podudarnosti, eritrocitni antigeni,  osnovna svojstva i građa protutijela

Literatura: obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Citokini i kemokini, sustav komplementa

Kratki opis: citokini urođene i stečene imunosti, kemokini, putevi aktivacije i funkcija sustava komplementa

Literatura: obvezna i dopunska

V.

Naslov: Humoralna imunost

Kratki opis: efektorski mehanizmi humoralne imunosti, B limfociti

Literatura: obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Stanična imunost

Kratki opis: efektorski mehanizmi stanične imunosti, citotoksični i pomagački limfociti T

Literatura: obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Fiziološki tijek i regulacija imunološke reakcije

Kratki opis: faze imunološke reakcije, regulacija negativnom povratnom spregom, regulacija stanicama, idiotipska regulacija, neurohumoralna i genska regulacija

Literatura: obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Imunološka tolerancija, imunosupresija i autoimunost

Kratki opis: centralna  i periferna imunološka tolerancija, osnovni mehanizmi supresije imunološkog sustava, osnovni principi autoimunih procesa

Literatura: obvezna i dopunska

IX.

Naslov: Imunološki odgovor na tumore i transplantirana tkiva

Kratki opis: tumorski antigeni, mehanizmi izbjegavanja imunološkog nadzora kod tumorskih procesa, transplantacijski antigeni, imunološki mehanizmi odbacivanja transplantiranih tkiva i organa

Literatura: obvezna i dopunska

X.

Naslov: Reakcije preosjetljivosti. Primarne i sekundarne imunodeficijencije.

Kratki opis: vrste preosjetljivosti, preosjetljivosti posredovane protutijelima, imunokompleksima i stanicama, primarne imunodeficijencije uzrokovane poremećajem razvoja T i B limfocita, stečene imunodeficijencije

Literatura:obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Imunološke laboratorijske metode

Kratki opis: reakcije za dokazivanje humoralne i stanične imunosti

Literatura: obvezna i dopunska