MIP – Laboratorijska dijagnostika upale

Akademska godina 2015./2016.        

Laboratorijska dijagnostika upale

(izvedbeni program – satnica)

Dan

Sat

Tema

Oblik nastave

Nastavnik

 

20.06.

2016.

 

 

8,30-10,00

Definicija, opća svojstva, mogući ishodi upale

P1

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

 

10,00 – 11,30

Sepsa , akutna upala, kronična upala

P2

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

 

11,30 – 13,00

Akutna faza i proteini akutne faze, elektroforeza serumskih proteina, sedimentacija Erc

P3

Vinka Mikulić, mag.chem.

 

 

 

 

 

 

21.06.

2016.

8,30 – 10,00

Laboratorijskibiljeziupale: brojLkc, CRP, SAA, Neopterin, Prokalcitonin

P4

Vinka Mikulić, mag.chem.

 

10,00 – 11,30

Visoko osjetljivi (hs) CRP, uloga u dijagnostici

P5

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

 

11,30- 13,00

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Značenje hs CRP u metaboličkom sindromu

S1

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić       .

 

13,00 – 14,30

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Hs CRP kod plućnih bolesti

S2

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

 

14,30- 17,30

Skupina A  – Vježbe 1-3

 

Kristina Landeka, mag.chem.

 

22.06.

2016.

8,30 – 10,00

Interleukini: IL 6, IL8, TNF

P6

Vinka Mikulić, mag.chem.

 

10,00 – 11,30

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Mehanizmi djelovanja protu-upalnih lijekova

S3

Vinka Mikulić, mag.chem.

 

11,30- 13,00

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Dijagnostika autoimunih bolesti, Reumatski artritis

S4

Vinka Mikulić, mag.chem.

 

13,00 – 14,30

Izlaganje seminara sa strane studenata :

Blokatori TNF-a, IL-6, IL-8

S5

doc.dr.sc. Ivanka Mikulić      

 

14,30- 17,30

Skupina B – Vježbe 4-6

 

Kristina Landeka, mag.chem.

 

23.06.

2016.

24.06.

2016.

8,30-11,30

Skupina B – Vježbe 1-3

V 1-3

Kristina Landeka, mag.chem.

 

12,00-15,00

Skupina A – Vježbe 4-6

V 4-6

Kristina Landeka, mag.chem.                

 

 

 

 

 

 

10,00-10,45

Provjera znanja- TEST

 

           

 

 

V1-Sedimentacija eritrocita; V2- Određivanje KS-broj leukocita; V3- Određivanje koncentracije CRP-a; V4- Određivanje koncentracije prokalcitonina; V5- Određivanje koncentracije Il-6; V6- Elektroforeza serumskih proteina

Studenti će moći preuzeti znanstvene radove za seminare na referadi MF u petak 17.06.2016.

CILJ NASTAVE:

Cilj nastave iz izbornog predmeta Laboratorijska dijagnostika upale je da na predavanjima, seminarima, vježbama  studentima upotpuni stečena znanja o mehanizmima nastanka upale, te laboratorijskim pokazateljima upale. Stečena znanja studenti će primjenjivati na problemskim orjentiranim seminarima i vježbama na kojima će razraditi  i osnove raličitih metoda laboratorijskih biljega upale.

SATNICA PREDMETA: 

PREDAVANJA

12

SEMINARI

10

VJEŽBE

8

UKUPNO

30

 

Literatura:

1. Obvezatna:

Zabilješke s predavanja (sinopsis),

Izabrani znanstveni radovi vezani uz teme seminara (studenti će moći preuzeti znanstvene radove za seminare na referadi MF u petak 17.06.2016.)

Dopunska:

Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija.Medicinska naklada, Zagreb, 2009.

Thomas L. Clinical Laboratory Diagnostics. 1th ed. TH-books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, Germany,  1998.

Voditelj predmeta:

Doc.dr.sc. Ivanka Mikulić

Suradnici:

Vinka Mikulić, mag. chem.

Kristina Landeka, mag.chem.