Syllabus

Naziv kolegija

Klinička propedeutika

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

Treća

ECTS vrijednost boda:

5

Semestar

VI

Broj sati po semestru (p+v+s)

30+60

Status kolegija:

redoviti

Preduvjeti:

Odslušanipredmeti iz prve dvije godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

 Studenti 3. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Predavanja su od 08:30 do 10:00 (ukupno 2 sata). Vježbe su od 10:30 do 14:00 (ukupno 4 sata).

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof Mladen Mimica

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj telefona:

mladen.mimica@tel.net.ba

Asistent

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Kolegij Klinička propedeutika je uvod u kliničku medicinu, u kojem student stiče znanja i vještine potrebne za pregled bolesnika te se upoznaje s vodećim znacima i sindromima iz područja interne medicine.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati:

Opće kompetencije: zbog čega je klinička propedeutika, odnosno klinički pregled bolesnika temelj svih grana kliničke medicine. Specifične kompetencije: Student će znati uzeti anamnezu, pristupiti bolesniku i komunicirati s njim. Razlikovati bitne i nebitne podatke. Također će znati definirati, opisati i analizirati ključna etička i legislativna načela u samostalnom pristupu bolesniku i njegovoj obitelji. Znat će opisati teorijske osnove inspekcije, palpacije, perkusije, auskultacije. Analizirati relevantne promjene u općem statusu bolesnika, opisati prepoznavanje i procjenu promjena vitalnih znakova – puls, arterijski tlak, disanje, tjelesna temperatura. Znat će uraditi pregled glave i vrata. Znat će uraditi perkusiju i auskulataciju pluća, opisati mehanizme nastanka promjena perkutornog zvuka, šuma disanja i popratnih zvučnih fenomena Znat će opisati teorijski dio fizikalnog pregleda srca (promjene srčanog iktusa, tehnika perkusije i auskultacije srca), opisati mehanizme nastanka srčanih tonova i srčanih šumova, opisati kakav je fizikalni nalaz pri najčešćim srčanim greškama. Definirati topografiju abdomena i opisati tehniku fizikalnog pregleda abdomena, definirati prepoznavanje povećanja pojedinih organa, prisustvo ascitesa i tumorskih tvorbi fizikalnim pregledom. Opisati klinički značajne promjene perifernog arterijskog pulsa. Razlikovati najčešće bolesti kojima je vodeći simptom bol u prsima te opisati kakva je njihova diferencijalna dijagnostika. Definirati pristup bolesniku s bolovima u trbuhu, specifičnosti anamneze i fizikalnog pregleda. Razlikovati najčešće bolesti kojima je vodeći simptom bol u trbuhu, te opisati kakva je njihova diferencijalna dijagnostika. Razlikovati najčešće uzroke kašlja i hemoptize. Opisati mehanizme nastanka edema i usporediti kliničke kontekste u kojima se javljaju. Objasniti koje su manifestacije gastrointestinalnog krvarenja (hematemeza, melena, hematokezija, okultno krvarenje). Definirati najčešće uzroke krvarenja iz gastrointestinalnog trakta i mogućnosti diferencijalne dijagnostike. Razlikovati i argumentirati diferencijalnu dijagnostiku ikterusa. Opisati kako prepoznati ascites metodama fizikalnog pregleda i kako ga razlikovati od drugih uzroka povećanja abdomena (pretilost, meteorizam, tumori). Definirati srčani zastoj (pristup bolesniku s iznenadnom krizom gubitka svijesti) i razlikovati ga od iznenadne srčane smrti.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti;

Upoznavanje studenta s temeljima kliničke medicine; usvajanje teorijskog znanja i praktičnih vještina potrebnih za klinički pregled bolesnika,

anamneza;

fizikalni pregled bolesnika-inspekcija, palpacija, perkusija, auskultacija;

opći status bolesnika;

pregled glave, vrata i prsnog koša;

pregled pluća i srca;

pregled abdomena i ekstremiteta;

vodeći simptomi i znakovi bolesti pojedinih organskih sustava (bol u prsima, bol u trbuhu, kašalj i hemoptiza, dispneja, hipoksija, policitemija, cijanoza, edemi, šok, kardiovaskularni kolaps,

srčani zastoj,

iznenadna smrt,

gastrointestinalno krvarenje, ikterus, oticanje trbuha, meteorizam, ascites, poremećaji mokrenja);

osnovne laboratorijske i instrumentalne pretrage u kliničkoj medicini; kvantitativni aspekti kliničkog prosuđivanja.

tumačenje etiologije i patogeneze vodećih simptoma i znakova bolesti unutarnjih organa (po organskim sustavima); upoznavanje osnovnih laboratorijskih i instrumentalnih pretraga te ispravno tumačenje njihovih rezultata u dijagnostičkom postupku.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja 30

Vježbe 60

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

 

Studentske obveze

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Obvezna literatura:

Hozo Izet i sur: Internistička propedeutika s vještinama komuniciranja u kliničkoj medicini, Hrvatsko gastroenterološko društvo, 2013,

 

Dopunska literatura:

Metelko,Ž., Harambašić,H., i suradnici:INTERNISTIČKA PROPEDEUTIKA I OSNOVE FIZIKALNE DIJAGNOSTIKE, Medicinska naklada, Zagreb, 1999

Dodatne informacije o kolegiju