Syllabus

 

Naziv kolegija

Mikrobiologija

Kod

kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

3

ECTS vrijednost

boda:

 

Semestar

5

Broj sati po

semestru

(p+v+s)

95

(21+44+30)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

 

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 3. godine studija medicine

Vrijeme

održavanja nastave:

prema

rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

prof.dr.sc. Maja Abram, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije:

tijekom nastave svakodnevno; elektroničkom postom

svakodnevno

Email adresa i broj telefona:

maja.abram@medri.uniri.hr; +385 51 651 208

Nastavnik:

prof.dr.sc. Darinka Vučković, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije:

tijekom nastave svakodnevno; elektroničkom postom

svakodnevno

Email adresa i broj telefona:

darinka.vuckovic@medri.uniri.hr; +385 51 651 172

Asistent

mr.sc. Sanja Jakovac, dr. med.

mr.sc. Tanja Petrović, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije:

 

Email adresa i broj  telefona

sanjamaljkovic@yahoo.com

tnjptrvc@yahoo.co.uk

Ciljevi kolegija:

Ciljevi ovog kolegija su:

naučiti osnovne biološke značajke mikroorganizama (bakterija, virusa, gljiva i parazita) koji uzrokuju infekcije u čovjeka, čimbenike njihove virulencije, raširenost i otpornost na uvjete okoline i načine njihova prenošenja te osnove obrane čovjeka od infekcije. Studenti će naučiti i o vrstama vakcina uz pojedine mikroorganizme. Jedan od ciljeva je da studenti nauče osnovne skupine antimikrobnih lijekova sa stajališta spektra djelovanja, mehanizma njihova djelovanja na bakterijsku stanicu te mehanizme bakterijske otpornosti prema antimikrobnim lijekovima. Osim o antibioticima, cilj je upoznati studente s mogućnostima liječenja gljivičnih, parazitarnih i virusnih infekcija. Također će dobiti uvid u osnovne postupke mikrobiološke

dijagnostike, s posebnim naglaskom na mikrobiološkoj obradi najčešćih kliničkih uzoraka.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi:

Znati planirati samostalno učenje kroz studij na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Demonstrirati posjedovanje osobnih kvaliteta ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima grupe).

               

 

 

Specifični ishodi:

Savladavanje vještine mikroskopiranja s imerzijom, bakteriološke obrade najčešćih bioloških materijala. Identifikacija bakterija do roda/vrste. Savladat će vještinu očitavanja i tumačenja antibiograma. Moći će razlikovati najčešće virusne infekcije i znati će odabrati one za koje postoji specifična terapija.

Svladati će vještinu prepoznavanja dijagnostičkih oblika medicinski značajnih parazita i gljiva i moći će odabrati ciljanu terapiju.

Ishodi će se vrjednovati kontinuiranom provjerom znanja i aktivnim oblicima učenja tijekom vježbi (ispunjavanje vježbenice), predavanja i seminara te na završnoj vježbi i usmenom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

Nastava predmeta Mikrobiologija sastoji se od 20 tematskih jedinica

(21 predavanje, 30 seminara i 44 vježbe). Znanje će se kontinuirano provjeravati tijekom svih oblika nastave za koju su se studenti dužni pripremiti prema izvedbenom nastavnom planu. Tijekom nastave održat će se 2 parcijalna pismena ispita, iz bakteriologije te virologije, parazitologije i mikologije i praktična završna vježba. Završni ispit je usmeni.

Način izvođenja

nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostaln

i zadaci

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

Svi predviđeni oblici nastave (predavanja, seminari, laboratorijske

vježbe) su obvezni. Od svakog se studenta očekuje da prisustvuje svim nastavnim jedinicama, aktivno učestvuje u raspravama i laboratorijskim vježbama te redovno prati dnevne zadatke.  Za rad u mikrobiološkom laboratoriju studenti moraju nositi zaštitni mantil/kutu te posjedovati praktikum koji je dostupan na web stranicama MF Mostar, Katedra za mikrobiologiju. Na početnim stranicama praktikuma navedena su pravila o ponašanju i osiguranju sigurnog rada u laboratoriju. Studenti su dužni redovito provoditi higijenu ruku pranjem ili utrljavanjem alkoholnog dezinficijensa prema naputcima koji su navedeni u praktikumu. Prije prvog ulaska u laboratorij studenti su dužni pročitati sva pravila te svojim potpisom jamčiti da će ih se pridržavati.

O prisustvovanju i aktivnosti na nastavi vodit će se evidencija za svakog studenta.  Znanje će se kontinuirano provjeravati tijekom svih oblika nastave za koju su se studenti dužni pripremiti prema izvedbenom nastavnom planu.

Praćenje i

ocjenjivanje studenta (označiti masnim tiskom)

Pohađanje

nastave

Aktivnosti u

nastavi

Seminarski rad

Praktični

rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i

angažiranost na nastavi

 

1

 

Seminarski rad

 

 

 

Pismeni kolokvij (2)

 

3

54%

Praktični kolokvij

 

1

16%

Usmeni ispit

 

2

30%

Dodatna pojašnjenja:

ECTS bodovni sustav ocjenjivanja:

Ocjenjivanje studenata provodi se prema važećem Pravilniku o studiranju Sveučilišta u Mostaru. Rad  studenata  vrednovat  će se i ocjenjivati  tijekom  izvođenja  nastave  te na završnom  ispitu.  Od

ukupno 100 ocjenskih bodova, tijekom nastave student može ostvariti 70 ocjenskih bodova (70%

ocjene), a na završnom ispitu 30 ocjenskih bodova (30% ocjene).

Ocjenjivanje studenata vrši se primjenom ECTS (A-D, F) i brojčanog sustava (1-5).

Tijekom nastave student može ostvariti maksimalno 70 ocjenskih bodova. Ocjenske bodove student stječe izlascima na kolokvije (3) na sljedeći način:

•    Tijekom nastave svi studenti  su obvezni  pristupiti  pismenom  kolokviju  I koji obuhvaća gradivo iz opće i specijalne bakteriologije. Prag prolaznosti iznosi 55%. Na testu je moguće ostvariti od 19 – 27 ocjenskih bodova (% ocjene) (prema Tablici 1).

•    Tijekom nastave svi studenti su obvezni pristupiti pismenom kolokviju II koji obuhvaća gradivo  iz virologije,  mikologije  i parazitologije.  Prag prolaznosti  iznosi  55%. Na testu je moguće ostvariti od 19 – 27 ocjenskih bodova (% ocjene) (prema Tablici 1).

Tablica 1. Način bodovanja pismenih kolokvija (prag prolaznosti 55%)

Postotak točnih odgovora            Broj bodova

55-59,99%                                19

60-64,99%                                20

65-69,99%                                21

70-74,99%                                22

75-79,99%                                23

80-84,99%                                24

85-89,99%                                25

90-94,99%                                26

95-100%                                  27

 

•    Tijekom nastave svi studenti su obvezni pristupiti  praktičnom  kolokviju  na kojem prag prolaznosti  iznosi  55%.  Na praktičnom  kolokviju  je moguće  ostvariti  od 8 – 16 ocjenskih bodova (% ocjene) (prema Tablici 2).

               

 

Tablica 2. Način bodovanja praktičnog kolokvija (prag prolaznosti 55%)

Postotak točnih odgovora            Broj bodova

55-64,99%                                 8

65-74,99%                                10

75-84,99%                                12

85-94,99%                                14

95-100%                                  16

Završni ispit (ukupno 30 ocjenskih bodova ili 30% ocjene)

Završnom usmenom ispitu mogu pristupiti studenti koji su tijekom nastave položili oba teorijska i praktični kolokvij.

Student  na završnom  usmenom  ispitu  mora  biti  pozitivno  ocijenjen,  a može  ostvariti  od 9 do 15 ocjenskih bodova (prema Tablici 3).

Tablica 3. Način bodovanja na završnom usmenom ispitu

Ocjena                                              Ocjenski bodovi dovoljan                                                      9 – 14

dobar                                                       15 – 20

vrlo dobar                                                   21 – 26 izvrstan                                                     27 – 30

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan)

B = 79 – 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 – 78% 3 (dobar)

D = 55 – 66% 2 (dovoljan) F = 0 – 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

1. S. Kalenić i sur.: Medicinska mikrobiologija, Medicinska naklada

Zagreb, 2013.

2. Praktikum iz medicinske mikrobiologije , Katedra za mikrobiologiju, 2016-17.

Dopunska literatura:

1. Jawetz, Melnick & Adelberg: Medicinska mikrobiologija, 26.

izdanje, 1. hrvatsko izdanje, Placebo, Split, 2015.

Dodatne informacije o kolegiju

Nastavni sadržaji i sve obavijesti vezane uz kolegij kao i ispitni

termini nalaze se na mrežnim stanicama Katedre za mikrobiologiju. Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

 

PRILOG: Kalendar nastave

Broj

nastavne jedinice

TEME I LITERATURA

I.

Naslov: Građa bakterijske stanice. Higijena ruku

Kratki opis: Bakterijska klasifikacija i nomenklatura; Građa bakterijske

stanice; Higijena ruku; Normalna mikrobiota čovjeka

Literatura: obvezna i dopunska

II.

Naslov: Patogenost i virulencija. Sterilizacija i dezinfekcija.

Kratki opis: Patogeneza bakterijskih infekcija; Otpornost bakterija na vanjske

uvjete; Sterilizacija i dezinfekcija

Literatura: obvezna i dopunska

III.

Naslov: Laboratorijska dijagnostika bakterijskih infekcija.

Kratki opis: Prikupljanje i transport kliničkih uzoraka. Osnove uzgoja

bakterija. Identifikacija bakterija: dokazivanje metaboličke aktivnosti bakterija. Mikroskopija. Serološka dijagnostika.

Literatura: obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Antibiotici.

Kratki opis: Mehanizam djelovanja antibiotika na bakterijsku stanicu.

Rezistencija na antibiotike. Antibiogram.

Literatura: obvezna i dopunska

V.

Naslov: Gram pozitivni koki.

Kratki opis: Stafilokoki. Streptokoki.

Literatura: obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Gram negativni koki i kokobacili.

Kratki opis: Hemofilus. Najserije. Bordetela, Moraxella, Brucella, Legionella,

Francisella

Literatura: obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Enterobakterije.

Kratki opis: E. coli, Klebsiella, Serratia, Proteus, Morganella, Enterobacter.

Salmonella, Shigella, Yersinia.

Literatura: obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Zavijene bakterije.

Kratki opis: Vibrio. Campylobacter. Helicobacter.

Literatura: obvezna i dopunska

IX.

Naslov: Nefermentirajuće bakterije.

Kratki opis: Pseudomonas, Acinetobacter

Literatura: obvezna i dopunska

X.

Naslov: Gram pozitivni asporogeni štapići.

Kratki opis: Korinebakterije, Listerija

Literatura: obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Mikobakterije.

Kratki opis: Mikobakterije.

Literatura: obvezna i dopunska

 

XII.

Naslov: Gram pozitivni sporogeni štapići.

Kratki opis: Bacilus. Klostridiji.

Literatura: obvezna i dopunska

XIII.

Naslov: Atipične bakterije

Kratki opis: Mikoplazma, Klamidije i Rikecije

Literatura: obvezna i dopunska

XIV.

Naslov: Spiralne bakterije

Kratki opis: Borelija. Leptospira. Treponema.

Literatura: obvezna i dopunska

XV.

Naslov: Opća virologija

Kratki opis: Opće osobine virusa. Klasifikacija i nomenklatura; Subvirusne

čestice. Antivirusni lijekovi.

Literatura: obvezna i dopunska

XVI.

Naslov: DNK virusi

Kratki opis: Herpesvirusi. Parvovirusi. Papilomavirusi. Adenovirusi.

Literatura: obvezna i dopunska

XVII.

Naslov: RNK virusi

Kratki opis: Picornaviridae, Rheoviridae, Arbovirusi. Orthomyxoviridae,

Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, Togaviridae. Retroviridae.

Literatura: obvezna i dopunska

XVIII.

Naslov: Medicinska parazitologija: protisti

Kratki opis: Protozoa probavnog i spolnog sustava. Protozoa krvi i tkiva.

Literatura: obvezna i dopunska

Naslov: Medicinska parazitologija: helminti

Kratki opis: Plosnati i obli crvi.

Literatura: obvezna i dopunska

XIX.

Naslov: Medicinska mikologija: kvasci

Kratki opis: Kandida; Kriptokok; Antimikotici

Literatura: obvezna i dopunska

XX.

Naslov: Medicinska mikologija: plijesni

Kratki opis: Aspergilus; Penicilium; Mukor; Dermatofiti

Literatura: obvezna i dopunska