Syllabus

Naziv kolegija

Bolesti glave i vrata

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

Integrirani sveučilišni studij, medicina

Godina

Studija

5

ECTS vrijednost boda:

8

Semestar

10

Broj sati po semestru (p+v+s)

110 (45+20+45)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti četvrte godine

Usporedni uvjeti:

/

Pristup kolegiju:

 Studenti 5. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Doc. dr. sc. Boris Jelavić, dr. med.

Kontakt sati/konzultacije: 

Po dogovoru (telefonom i e-poštom)

E-mail adresa i broj telefona:

slav.boris@tel.net.ba; 036 / 336 – 306, – 310; – 157

Nastavnici/Asistenti

1. Prof. dr. sc. Vlado Petric, dr. med., redoviti profesor, Medicinski fakultet u Zagrebu i Mostaru, grana Otorinolaringologija;

2. Prof. dr. sc. Vedran Uglešić, dr. med., izvanredni profesor, Stomatološki fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Maksilofacijalna kirurgija;

3. Prof. dr. sc. Predrag Knežević, dr. med., izvanredni profesor, Stomatološki fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Maksilofacijalna kirurgija;

4. Doc. dr. sc. Boris Jelavić, dr. med., Medicinski fakultet u Mostaru, grana Otorinolaringologija;

5. Doc. dr. sc. Miro Leventić, dr. med., Medicinski fakultet u Mostaru, grana Otorinolaringologija;

6. Doc. dr. sc. Mario Jurić, dr. med., Medicinski fakultet u Mostaru, grana Maksilofacijalna kirurgija;

7. Doc. dr. sc. Branko Krišto, dr. med. Medicinski fakultet u Mostaru, grana Otorinolaringologija;

8. Dr. sc. Zorana Ivanković, dr. stom, viši asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Dentalna medicina; 9. Dr. sc. Zdenko Šarac, dr. stom., viši asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Dentalna medicina; 10. Mr. sc. Mario Kordić, dr. med., viši asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Maksilofacijalna kirurgija;

11. Mr. sc. Goran Šimić, dr. med., viši asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Maksilofacijalna kirurgija;

12. Dr. sc. Josip Novaković, dr. med., viši asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Maksilofacijalna kirurgija;

13. Ervin Knežević, dr. med., asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Otorinolaringologija;

14. Tomislav Sušac, dr. med., asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Otorinolaringologija;

15. Ivona Musa-Leko, dr. stom, asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Dentalna medicina;

16. Sanja Jurišić, dr. stom., asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Dentalna medicina;

17. Mladen Ćubela, dr. stom., asistent, Medicinski fakultet u Mostaru, grana Dentalna medicina.

Kontakt sati/konzultacije: 

E-mail adresa i broj  telefona

Ciljevi kolegija:

 

Upoznati studente medicine s bolestima glave i vrata iz područja otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i dentalne medicine.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odsluša i položi kolegij, student će steći dolje nabrojana znanja, vještine i stavove:

Opće kompetencije:

Tijekom studija moći će planirati samostalno učenje na način kritičkog i samokritičkog propitivanja znanstvenih istina.

Moći će demonstrirati osobne kvalitete ličnosti (rad u timu i osobni doprinos, zainteresiranost, aktivno slušanje i izgradnja pozitivnih odnosa s članovima skupine, sposobnost argumentiranoga branjenja svojih stavova).

Specifične kompetencije:

Znat će osnove etiopatogeneze, kliničke slike i dijagnostike bolesti iz područja otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i dentalne medicine na razini koja je potrebna za rad doktora medicine u primarnoj praksi.

Bit će sposoban rabiti specifične instrumente i pomagala za osnovne dijagnostičke postupke kako bi utvrdio stanje organa glave i vrata kojima se bave otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija dentalna medicina.

Na osnovi gore stečenih znanja i vještina bit će sposoban provoditi prenošenje znanja, prevenciju i osnove liječenja bolesti uz područja otorinolaringologije, maksilofacijalne kirurgije i dentalne medicine na razini primarne prakse.

Steći će znanja o svim žurnim stanjima i sposobnost samostalnog rješavanja jednoga dijela žurnih stanja u proučavanim organima glave i vrata, a posebno bolesti i ozljeda u području križanja dišnog i probavnog puta.

 

Ishodi učenja će se vrijednovati tijekom nastave kontinuiranom provjerom znanja (usmeno, pismeno) i usvojenih praktičnih vještina na vježbama (rad na odjelu s bolesnicima), raspravama na seminarima, te na završnom ispitu (praktični, pismeni i usmeni).

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

U predmetu Bolesti glave i vrata provodi se nastava iz tri grane:

Otorinolaringologija – ORL (70 sati, 25p + 11s + 34v), Maksilofacijalna kirurgija – MFK (20 sati, 8p + 6s + 6v), Dentalna medicina – DM (20 sati, 12p + 3 s+ 5v).

Nastava iz predmeta je podijeljena u tri granska dijela. Svaki granski dio predmeta provodi svoj ispit. Konačna ukupna ocjena za cijeli predmet računa se po posebnoj formuli od tri granske ocjene proporcionalno udjelu u nastavi i obvezama studenata.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Nastavni dan počinje s predavanjima, slijede seminari i završava s vježbama. Na seminaru student izvodi prezentaciju teme/problema za koji je zadužen prvi dan nastave iz određenog područja. Na vježbama student upoznaje instrumente i uređaje koji služe za dijagnostiku i liječenje bolesti koje su u domeni predmeta. Studenti prvo nauče rabiti spomenuta pomagala jedni na drugima, nakon toga koriste ih za pregled bolesnika. U ordinacijama i kabinetima Poliklinike i na bolesničkim stacionarnim odsjecima student asistira specijalisti ili samostalno izvodi dijagnostičke postupke ili terapijske intervencije uz nadzor i pomoć specijaliste. U operacijskim dvoranama student upoznaje materijale, instrumente, uređaje i postupke koji su specifični za kirurške grane koje čine ovaj predmet. Prati i asistira u operacijama glave i vrata, samostalno radi primarnu obradu manje pravilne rane uz nadzor specijaliste.

 

Studentske obveze

Pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi; obveze na seminarima; praktični rad s bolesnicima u ordinacijama, stacionarnim odsjecima i operacijskoj dvorani; kolokviranje; završni ispit.

Studenti će se pratiti i ocjenjivati temeljem:

·         Aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama,

·         Prezentacije tema/problema na seminarima,

·         Analize nastavnih tekstova,  razvijanja vlastitog kritičkog razmišljanja o gradivu te načina iznošenja i branjenja svoga stava,

·          Suradnje u malim skupinama na praktičnom radu u obradi bolesnika i bolesničkih materijala tijekom nastave,

·         Pokazanog znanja na praktičnom, pismenom i usmenom dijelu završnog ispita.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

Grana OTORINOLARINGOLOGIJA (5 ECTS bodova)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost u nastavi

15

0,5

0 %

Seminarski rad

15

0,5

0 %

Praktični dio ispita (samostalno izvođenje vještina + pismena provjera iz ORL propedeutike)

 

30

1

25 %

Usmeni dio ispita

90

3

75 %

 

 

 

 

Grana MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA (1,5 ECTS bodova)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost u nastavi

7

0,25

0 %

Seminarski rad

7

0,25

0 %

Praktični dio ispita (samostalno izvođenje vještina + pismena provjera iz MFK propedeutike)

 

7

0,25

25 %

Usmeni dio ispita

23

0,75

75 %

 

 

 

 

Grana DENTALNA MEDICINA (1,5 ECTS bodova)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost u nastavi

7

0,25

0 %

Seminarski rad

7

0,25

0 %

Pismeni ispit

30

1

100 %

 

 

 

 

Dodatna pojašnjenja:

Ispit iz Otorinolaringologije (ORL) sastoji se od praktičnog dijela i usmenog dijela.

Pravo pristupa ispitu imaju studenti koji su redovito pohađali nastavu. Praktični dio ispita (25 % ocjene završne ocjene iz ORL) sastoji se od dva dijela: 1) Samostalno izvođenje vještina naučenih na vježbama i interpretacija bolesničkih nalaza (radioloških, laboratorijskih, patohistoloških) – prisutnost na vježbama i položen praktični dio uvjeti su za izlazak na završni usmeni ispit. 2) Pismeni test od 20 pitanja koja se odnose na tehniku izvođenja vještina u domenu otorinolaringologa, analizu bolesničkih nalaza i poslijeoperacijsku skrb bolesnika nakon otorinolaringoloških operacija. Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: jedan točan odgovor donosi jedan bod, ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 55 % [11-13 točnih odgovora = dovoljan (2); 14 – 15 = dobar (3); 16 – 18 = vrlo dobar (4); 19 – 20 = izvrstan (5)]. Konačna ocjena iz praktičnog dijela je zbroj pondera = vještine (75 %) + pismeni test (25 %). Položen praktični dio ispita priznaje se tijekom tekuće akademske godine. Usmeni dio ispita (75 % završne ocjene iz ORL) sastoji se od 4 pitanja (1. Otologija, 2. Rinologija, 3. Faringologija, 4. Laringologija s vratom). Studenti izvlače kartice s pojedinim pitanjima. Završna ocjena iz ORL: Konačna ocjena je zbroj pondera = praktični dio (25 %) + usmeni dio (75 %).

Ispit iz Maksilofacijalne kirurgije (MFK) sastoji se od praktičnog dijela i usmenog dijela.

Pravo pristupa ispitu imaju studenti koji su redovito pohađali nastavu. Praktični dio ispita (25 % ocjene završne ocjene iz ORL) sastoji se od dva dijela: 1) Samostalno izvođenje vještina naučenih na vježbama i interpretacija bolesničkih nalaza (radioloških, laboratorijskih, patohistoloških) – prisutnost na vježbama i položen praktični dio uvjeti su za izlazak na završni usmeni ispit. 2) Pismeni test od 20 pitanja koja se odnose na tehniku izvođenja vještina u domenu maksilofacijalnog kirurga, analizu bolesničkih nalaza i poslijeoperacijsku skrb bolesnika nakon maksilofacijalnih operacija. Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: jedan točan odgovor donosi jedan bod, ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 55 % [11-13 točnih odgovora = dovoljan (2); 14 – 15 = dobar (3); 16 – 18 = vrlo dobar (4); 19 – 20 = izvrstan (5)]. Konačna ocjena iz praktičnog dijela je zbroj pondera = vještine (75 %) + pismeni test (25 %). Položen praktični dio ispita priznaje se tijekom tekuće akademske godine. Usmeni dio ispita (75 % završne ocjene iz MFK) sastoji se od 4 pitanja (1. Ozljede kostiju lica i čeljusti, 2. Deformacije lica i čeljusti, 3. Tumori glave i vrata, 4. Upalne bolesti lica, čeljusti i vrata). Studenti izvlače kartice s pojedinim pitanjima. Završna ocjena iz MFK: Konačna ocjena je zbroj pondera = praktični dio (25 %) + usmeni dio (75 %).

Ispit iz Dentalne medicine (DM) polaže se pismeno.

Pravo pristupa ispitu imaju studenti koji su redovito pohađali nastavu. Pismeni test s 30 pitanja odnosi se na teme iz oblasti dentalne patologije s kojima bi trebao biti upoznat doktor medicine. Kriteriji ocjenjivanja pismenog ispita: jedan točan odgovor donosi jedan bod, ukupan postotak točnih odgovora potreban za pozitivnu ocjenu je 55 % [17-19 točnih odgovora = dovoljan (2); 20 – 23 = dobar (3); 24 – 27 = vrlo dobar (4); 28 – 30 = izvrstan (5)]. Završna ocjena iz DM: Konačnu ocjena je ocjena iz testa (100 %).

Završna cjelokupna ocjena iz predmeta Bolesti glave i vrata = [(ocjena iz ORL) x 3 + (ocjena iz MFK) x 1 + (ocjena iz DM) x 1] : 5

Obvezna literatura:

L1. Bumber Ž, Katić V, Nikšić-Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N i sur. Otorinolaringologija. Zagreb: Medicinska biblioteka, Naklada Ljevak; 2004.

L2. Petric V, Jelavić B. Bolesti sluznica gornjih dišnih puteva. U: Šimić D, urednik. Bolesti sluznica – multidisciplinarni pristup. Zagreb: Medicinska naklada; 2011. str. 23-44.

L3. Bagatin M, Virag M. Maksilofacijalna kirurgija. Zagreb: Školska knjiga; 1991.

L4. Ante Ivanković: Stomatologija za medicinare. FRAM, Mostar, 2004.

L5. Berislav Topić: Klinička slika, dijagnoza i terapija bolesti oralne sluznice. Grafotisak, Grude, 2004.

Dopunska literatura:

L6. Tambić Andrašević A, Baudoin T, Vukelić D, Mimica Matanović S, Bejuk D, Puževski D i sur.

Smjernice ISKRA za grlobolju. Liječ Vjesn 2009; 131:181-91.

L7. Thomas M,Yawn BP,Price D,Lund V,Mullol J,Fokkens W;European
Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps Group
.

EPOS Primary Care Guidelines: European Position Paper on the Primary
Care Diagnosis and Management of Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007 – a summary.
Prim Care Respir J.2008;17(2):79-89.

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa (anketa MF Mostar i anketa Katedre za BGV)

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Samoevaluacija i Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                             

PRILOG: Kalendar nastave

Broj i oznaka nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

ORL – P1

Naslov: Uvod u ORL. Kratak pregled anatomije uha.

Literatura: L1

ORL – P2

Naslov: Fiziologija sluha. Ispitivanje sluha.

Literatura: L1

ORL – P3

Naslov: Oštećenje sluha. Tinnitus

Literatura: L1

ORL – P4

Naslov: Fiziologija vestibularnog osjetila. Ispitivanje ravnoteže. Vestibularni poremećaji.

Literatura: L1

ORL – P5

Naslov: Menierova bolest. Vestibularni neuronitis. Barotrauma uha.

Literatura: L1

ORL – P6

Naslov: Upale vanjskogA uha. Upale srednjegA uha. Upale unutarnjega uha.

Literatura: L1

ORL – P7

Naslov: Komplikacije upala uha. Tumori uha i temporalne kosti.

Literatura: L1

ORL – P8

Naslov: Kirurško liječenje bolesti uha. Kohlearni inplanti.

Literatura: L1

ORL – P9

Naslov: Nos i paranazalni sinusi: kratko embriologija, anatomija, fiziologija. Deformacije nosne piramide i septuma. Septoplastika, rinoplastika.

Literatura: L1

ORL – P10

Naslov: Fizikalne pretrage nosa i PNS. Radiološke pretrage nosa i PNS. Tvorbe kože nosa; kirurško liječenje. Tumori nosne šupljine, PNS i nazofarinksa.

Literatura: L1, L2

ORL – P11

Naslov: Ozljede nosa. Strano tijelo u nosu. Upale kože nosa.

Literatura: L1

ORL – P12

Naslov: Epistaksa. Infekcijski rinitisi. Neinfekcijski rinitisi.

Literatura: L1, L2

ORL – P13

Naslov: Akutni rinosinuitisi. Kronični rinosinuitisi. Nosni polipi. Antrohoanalni polip.

Literatura: L1, L2

ORL – P14

Naslov: Kratka anatomija ždrijela. Tonzilarni problem. Adenoidne vegetacije.

Literatura: L1

ORL – P15

Naslov: Adenotomija, tonzilektomija: indikacije i temeljni principi operacije.

Literatura: L1, L2

ORL – P16

Naslov: Akutne i kronične upale ždrijela i grkljana.

Literatura: L1, L2

ORL – P17

Naslov: Dobroćudni i zloćudni tumori ždrijela. Dobroćudni tumori grkljana.

Literatura: L1, L2

ORL – P18

Naslov: Bolesti velikih žlijezda slinovnica (sijaloadenitis, sijalolitijaza, neoplazme). Kirurško liječenje.

Literatura: L1

ORL – P19

Naslov: Križanje dišnog i probavnog puta. Benigne tvorbe glasiljki. Paraliza glasiljki. Ozljede i stenoze grkljana.

Literatura: L1, L2

ORL – P20

Naslov: Laringofaringealni refluks. Strano tijelo grkljana i dušnika. Strano tijelo bronha i jednjaka.

Literatura: L1

ORL – P21

Naslov: Zloćudni tumori grkljana i hipofarinksa. Kirurgija tumora grkljana i hipofarinksa. Govorna rehabilitacija. Disekcije vrata.

Literatura: L1, L2

ORL – P22

Naslov: Čvor na vratu. Ciste vrata. Limfomi glave i vrata. Hemangiomi glave i vrata.

Literatura: L1

ORL – P23

Naslov: Infekcije dubokih prostora vrata. Metastatski tumori vrata nepoznate primarne lokalizacije.

Literatura: L1

ORL – P24

Naslov: Kirurško liječenje štitne žlijezde.

Literatura: L1

ORL – P25

Naslov: Kirurško liječenje doštitne žlijezde.

Literatura: L1

ORL – S1

Naslov: Rana dijagnostika teške nagluhosti i gluhoće.

Literatura: L1

ORL – S2

Naslov: Hitna stanja u rinologiji I. ARIA smjernice.

Literatura: L1, L2

ORL – S3

Naslov: Hitna stanja u rinologiji II. EP3OS-Europske smjernice za liječenje rinosinuitisa u primarnoj praksi.

Literatura: L1, L7

ORL – S4

Naslov: Inspiracijski stridor: diferencijalna dijagnoza, liječenje. Konikotomija, traheotomija.

Literatura: L1

ORL – S5

Naslov: ISKRA smjernice za grlobolju I.

Literatura: L2, L6

ORL – S6

Naslov: ISKRA smjernice za grlobolju II.

Literatura: L2, L6

ORL – S7

Naslov: Krvarenja u ORL području.

Literatura: L1

ORL – S8

Naslov: Strano tijelo u ORL području.

Literatura: L1

ORL – S9

Naslov: Endoskopija u ORL. Kirurško liječenje hrkanja.

Literatura: L1

ORL – S10

Naslov: Kirurške regije vrata.

Literatura: L1

ORL – S11

Naslov: Estetske operacije u ORL: aurikuloplastika, ritidoplastika, blefaroplastika.

Literatura: L1

ORL – V1

Naslov: Radno mjesto za ORL pregled. Uporaba čeonog ogledala.

Literatura: L1

ORL – V2

Naslov: Instrumentarij za pregled glave i vrata.

Literatura: L1

ORL – V3

Naslov: Otoskopija. Toaleta uha.

Literatura: L1

ORL – V4

Naslov: Prednja rinoskopija.

Literatura: L1

ORL – V5

Naslov: Postrinoskopija. Epistaksa: instrumenti i materijal za prednju i stražnju tamponadu nosa.

Literatura: L1

ORL – V6

Naslov: Orofaringoskopija.

Literatura: L1

ORL – V7

Naslov: Indirektna laringoskopija.

Literatura: L1

ORL – V8

Naslov: Anamneza u otologiji, rad u ORL ordinaciji. (2 šk. sata)

Literatura: L1

ORL – V9

Naslov: Anamneza u rinologiji, rad u ORL ordinaciji. (2 šk. sata)

Literatura: L1

ORL – V10

Naslov: Anamneza u orofaringologiji, rad u ORL ordinaciji. (2 šk. sata)

Literatura: L1

ORL – V11

Naslov: Anamneza u laringologiji, rad u ORL ordinaciji. (2 šk. sata)

Literatura: L1

ORL – V12

Naslov: Akumetrija. Slušna pomagala. Upoznavanje s pravima nagluhih osoba u postupku nabave i održavanja slušnih pomagala.

Literatura: L1

ORL – V13

Naslov: Kabinet za sluh. Tonska audiometrija. Timpanometrija. Rana detekcija gluhoće.

Literatura: L1

ORL – V14

Naslov: Kabinet za ravnotežu. Vestibulometrija (kalorički pokus, rotacijski pokus).

Literatura: L1

ORL – V15

Naslov: Kabinet za endoskopiju u ORL. Rigidni i fleksibilni endoskopi za glavu u vrat. Otomikroskopija.

Literatura: L1

ORL – V16

Naslov: Rad u stacionarnom dijelu Odjela i u ORL previjalištu. (3 šk. sata)

Literatura: L1

ORL – V17

Naslov: Trahealna kanila: vrste, toaleta, postavljanje. Skrb bolesnika s traheostomom.

Literatura: L1

ORL – V18

Naslov: UZV, RTG, CT, MR u ORL području. Predstavljanje fizioloških i patoloških snimki.

Literatura: L1

ORL – V19

Naslov: Osobitosti ORL operacijske dvorane. Oprema za mikrolaringoskopiju, rigidnu ezofagoskopiju i traheobronhoskopiju. Rad u operacijskoj dvorani. (5 šk. sati)

Literatura: L1

ORL – V20

Naslov: Praktične vještine naučene na vježbama: samostalno izvođenje, ponavljanje, primjena. (5 šk. sati)

Literatura: L1

MFK – P1

Naslov: Upale maksilofacijalne regije

Literatura: L3

MFK – P2

Naslov: Traumatologija lica i čeljusti I

Literatura: L3

MFK – P3

Naslov: Traumatologija lica i čeljusti II

Literatura: L3

MFK – P4

Naslov: Tumori glave i vrata I

Literatura: L3

MFK – P5

Naslov: Tumori glave i vrata II

Literatura: L3

MFK – P6

Naslov: Malformacije lica

Literatura: L3

MFK – P7

Naslov: Deformacije lica i čeljusti

Literatura: L3

MFK – P8

Naslov: Rekonstrukcije i estetska kirurgija glave i vrata

Literatura: L3

MFK – S1

Naslov: Odontogene upale – principi liječenja

Literatura: L3

MFK – S2

Naslov: Osteosinteza mandibule i maksile – principi liječenja

Literatura: L3

MFK – S3

Naslov: Disekcije vrata – klasifikacija

Literatura: L3

MFK – S4

Naslov: Plastika usne i nepca – operacijske tehnike

Literatura: L3

MFK – S5

Naslov: Prijeoperacijsko planiranje u ortognatskoj kirurgiji

Literatura: L3

MFK – S6

Naslov: Klasifikacija kožnih režnjeva

Literatura: L3

MFK – V1

Naslov: MFK klinički pregled bolesnika

Literatura: L3

MFK – V2

Naslov: Šivanje rane na modelu

Literatura: L3

MFK – V3

Naslov: Postavljanje IMF; OS u MFK regiji

Literatura: L3

MFK – V4

Naslov: Lokalni režnjevi na glavi i vratu

Literatura: L3

MFK – V5

Naslov: Postoperativna njega MFK bolesnika

Literatura: L3

MFK – V6

Naslov: Analiza prije- i poslijeoperacijskih Rtg snimki kod prijeloma kostiju lica

Literatura: L3

DM – P1

Naslov: Kratak osvrt na povijest stomatologije

Literatura: L4, L5

DM – P2

Naslov: Anatomija oralnog područja

Literatura: L4, L5

DM – P3

Naslov: Bolesti zubi, klinička slika, dijagnoza i liječenje (2 šk. sata)

Literatura: L4, L5

DM – P4

Naslov: Obilježavanje i predstavljanje zubi u praksi

Literatura: L4, L5

DM – P5

Naslov: Indikacije za vađenje zubi

Literatura: L4, L5

DM – P6

Naslov: Oralne manifestacije krvnih, kožnih i drugih općih bolesti na oralnim strukturama (2 šk. sata)

Literatura: L4, L5

DM – P7

Naslov: Egzogene i endogene bolesti oralnih sluznica

Literatura: L4, L5

DM – P8

Naslov: Žarišna zbivana i žarišne bolesti po sustavima

Literatura: L4, L5

DM – P9

Naslov: Dentooralno zdravlje

Literatura: L4, L5

DM – P10

Naslov: Dijagnostički postupak u stomatologiji

Literatura: L4, L5

DM – S1

Naslov: Indikacije za vađenje zubi

Literatura: L4, L5

DM – S2

Naslov: Anestezije u gornjoj i donjoj čeljusti i polja analgezije

Literatura: L4, L5

DM – S3

Naslov: Vrste boli na oralnim strukturama i dif. dijagnoza

Literatura: L4, L5

DM – V1

Naslov: Upoznavanje instrumenata za ekstrakciju mliječnih i stalnih zubi. Pripreme bolesnika za ekstrakciju zubi.

Literatura: L4, L5

DM – V2

Naslov: Dijagnoza, klinička slika i terapija okluzalnih malformacija praktičan (prikaz na slikama i modelima).

Literatura: L4, L5

DM – V3

Naslov: Sanacija karijesa i endodontski tretman, punjenje korjenskog kanala

Literatura: L4, L5

DM – V4

Naslov: Etiologija, klinička slika i terapija parodontnih bolesti (prikaz na slikama i modelima).

Literatura: L4, L5

DM – V5

Naslov: Implantološki principi u terapiji bezubosti (asistirati u jednom implantološkom postupku)

Literatura: L4, L5