Syllabus

Naziv kolegija

Internistički staž

 

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Integrirani sveučilišni studij, medicina

 

Godina

Studija

5.

ECTS vrijednost boda:

6

Semestar

X.

Broj sati po semestru (p+v+s)

120

(0+100+20)

Status kolegija:

Redovit

Preduvjeti:

 

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 5. godine medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof. dr. sc. Monika Tomić

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj telefona:

monika.tomic@gmail.com

Asistent

 

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su:

Naučiti principe prepoznavanja bolesti, dijagnostike i načina liječenja internističkih bolesti.

 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Opći ishodi: je upoznati studente s najčešćim internističkim  bolestima, principima prepoznavanja i liječenja, te  hitnim stanjima u internoj medicini, također upoznati studente s najčešćim pulmološkim, neurološkim i infektološkim bolestima.

Specifični ishodi: – Težište ovoga kolegija je na stjecanju praktičnih vještina i znanja iz ovih područja, te upoznavanje s algoritmima postupaka i pretraga potrebnih u diferencijalnoj dijagnozi,  a potom i tretmanu bolesnika. Posebno mjesto u edukaciji zauzima prepoznavanje hitnih stanja, njihov tretman i pristup bolesniku. 

Aktivno sudjelovanje u prevenciji bolesti i očuvanju zdravlja.  Informiranje i savjetovanje bolesnika o djelovanju i ispravnoj primjeni lijekova.

 

 

 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

120 sati nastave podijeljeno je u vježbe i seminare, koji se odvijaju u Klinici za unutarnje bolesti, Klinici za infektivne bolesti, Klinici za neurologiju i Odjelu za pulmologiju. Uz praktičan rad koji je praćen od strane asistenata, profesora, svakodnevno se održavaju seminari iz najučestalijih internističkih bolesti.

 

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

Studenti su obvezni nazočiti nastavi, dopušteno je izostati sa 20% nastave

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

1

10%

Seminarski rad

30

1

20%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

2

70%

Usmeni ispit

30

1

 

Dodatna pojašnjenja:

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

 

Obvezna literatura:

Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

 Neurologija za medicinare, V. Brinar i suradnici, Medicinska naklada Zagreb 2009.

Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schoenwakld S. Infektologija. Zagreb: Profil, 2006

 

 

Dopunska literatura:

 

Fališevac J. Opća klinička infektologija, 4. dopunjeno izdanje. Zagreb, Školska knjiga, 1985.

 

 Neurologija, V. Demarin, Z. Trkanjec; Medicinska naklada Zagreb 2008.

 

 

 

Dodatne informacije o kolegiju

 

 

 

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Crijevne infekcije

Kratki opis: studenti će biti upoznati sa etiologijom široke palete crijevnih infekcija,kliničkom slikom, diferencijalnom dijagnozom, pretragama koje je neophodno učiniti i tretmanom crijevnih infekcija.

Literatura: Fališevac J. Opća klinička infektologija, 4. dopunjeno izdanje. Zagreb, Školska knjiga, 1985.

Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

 

II.

Naslov: Sistemski lupus eritematodes (SLE)

 

Kratki opis: upoznavanje s  mogućom etiologijom SLE, diferencijalna dijagnoza, kriteriji za postavljanje dijagnoze SLE, liječenje.

.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

 

III.

Naslov: Šećerna bolest uz akutne i kronične komplikacije

Kratki opis: Upoznavanje sa tipovima šećerne bolesti,  prepoznavanje akutnih komplikacija šećerne bolesti, prevencija razvoja kroničnih komplikacija. Liječenje šećerne bolesti uz naglasak na edukaciju pacijenata.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

IV.

Naslov: Bolesti štitnjače

 

Kratki opis: etiologija bolesti štitnjače,klinička slika različitih bolesti štitne žlijezde, diferencijalna dijagnoza, liječenje. Bolesti štitne žlijezde u trudnoći.

 

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

 

V.

Naslov: Akutna bubrežna insuficijencija

Kratki opis:  uzroci akutne bubrežne insuficijencije, pretrage koje je potrebno napraviti u razlikovanju uzroka akutne bubrežne insuficijencije. Liječenje akutne bubrežne insuficijencije, osnove liječenja hemodijalizom.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

VI.

Naslov: Kronična bubrežna insuficijencija

 

Kratki opis:  uzroci kronične bubrežne insuficijencije,  klinički stadiji KBI, pristup i liječenje bolesnika u svakom stadiju bubrežne insuficijencije.

Osnovni principi dijalize / hemodijaliza, peritonejska dijaliza/.

Transplantacija bubrega.

.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

VII.

Naslov: Gastrointestinalno krvarenje

Kratki opis: uzroci gastrointestinalnog krvarenja, razlikovanje mjesta krvarenja, dijagnostičke pretrage, psristup pacijentu s gastrointestinalnim krvarenjem i liječenje,

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

VIII.

Naslov: Pankretitis

Kratki opis: upoznavanje s najčešćim uzrocima  akutnog i kroničnog pankreatitisa, klinički kriteriji za postavljanje dijagnoze i težine bolesti, dijagnostičke metode, pristup liječenju boesnika s akutnim i kroničnim pankreatitisom.

 

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

 

 

IX.

Naslov: Ciroza jetre i komplikacije

Kratki opis: upoznati se s najčešćim uzrocima ciroze jetre, nejnim komolikacijama, dijagnostičkim metodama pri postavljanju dijagnoze. Liječenje ciroze jetre, prevencija komplikacija kao i samo liječenje komplikacija.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

X.

Naslov: Srčana insuficijencija

Kratki opis:  upoznati se s etiologijom srčane insuficijencije, ranim prepoznavanjem bolesti, kliničkom slikom, dijagnostičkim pretragama i liječenjem.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

XI.

Naslov: Akutni koronarni sindrom 

Kratki opis: diferencijalna dijagnoza boli u prsištu, smjernice u postavljanju dijagnoze akutnog koronarnog sindroma i liječenje akutnog koronarnog sindroma.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

XI.

Naslov: Plućna embolija 

Kratki opis: raspraviti o uzrocima plućne embolije,diferencijalnoj dijagnozi hitnoj dijagnostici i liječenju plućne embolije.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

XII.

Naslov: Respiratorna insuficijencija i plinska analiza

Kratki opis: studenti će biti upoznati s bolestima i stanjima koja mogu dovesti do respiratorne insuficijencije, izradom plinske analize, tumačenjem nalaza plinske analize kao i liječenjem respiratorne insuficijencije.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

 

XIII.

Naslov: Pristup hematološkom bolesniku

Kratki opis:  upoznati se s osnovama hematoloških bolesti,potrebnim laboratorijskim pretragama,punkcijom, biopsijom kosti, PRK, radiološkom dijagnostikom.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

XIV.

Naslov:  Anemije

Kratki opis: uzroci anemija,osnovna laboratorijska dijagnostika potrebna za dijagnozu anemija,ostala dijagnostika kos anemije, diferencijalna dijagnoza  i liječenje.

Literatura: Božidar Vrhovac, Igor Francetić, Branimir Jakšić, Boris Labar, Boris Vucelić, Interna medicina  Medicinska biblioteka, naklada Levak, Zagreb 2009.

XV.

Naslov: Moždani udar

Kratki opis: pristup bolesniku s moždanim udarom, dijagnostičke metode i liječenje.

Literatura: Neurologija za medicinare, V. Brinar i suradnici, Medicinska naklada. Zagreb 2009

Neurologija, V. Demarin, Z. Trkanjec; Medicinska naklada Zagreb 2008.