Syllabus

Naziv kolegija

 

KIRURGIJA

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

Integrirani sveučilišni studij, medicina

 

Godina

Studija

5

ECTS vrijednost boda:

15

Semestar

IX

Broj sati po semestru (p+v+s)

285

(70+150+65)

Status kolegija:

obvezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

Studenti 5. godine studija medicine

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

Nositelj kolegija/nastavnik:

Prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj telefona:

 

Asistent

Doc.dr.sc. Zdrinko Brekalo

Doc.dr.sc. Gordan Galić

Doc.dr.sc. Nikica Šutalo

Doc.dr.sc. Davor Kozomara

Dr.sc. Zoran Trninić

Dr.med. Ivan Vukoja

Dr.med. Tihomir Vukšić

Mr.sc. Vjekoslav Čuljak

Mr.sc. Josip Mišković

Mr.sc. Ludvig Letica

Mr.sc. Goran Lakičević

Mr.sc. Goran Đuzel

Mr.sc. Ante Bošnjak

Mr.sc. Violeta Šetka

Dr.med. Martina Šoljić

Doc.dr.sc. Vlatka Martinović

Urologija

Prof.dr.sc. Ivan Gilja

Prof.dr.sc. Ivan Gilja

Prof.dr. sc. Boris Ružić

Dr.sc.  Davor Tomić

Mr.sc. Mario Kordić

Mr.sc. Dino Zalihić

Mr.sc. Manuel Tipurić

Mr.sc. Vladimir Bekavac

Mr.sc.  Julijan Baranik

Dr.med. Safet Omerović

Transfuziologija

Prim.dr. Jadranka Knežević 

Mr.sci. Ivana Tole

Kontakt sati/konzultacije: 

 

E-mail adresa i broj  telefona

 

Ciljevi kolegija:

 

Cilj nastave iz  skupine kirurških predmeta jest da osposobi studente za prepoznavanje, rano otkrivanje, prevenciju i liječenje kirurških bolesti tj. bolesti koje obično zahtijevaju operativno liječenje, i  to  sustavu  primarne zdravstvene zaštite, redovitim i izvanrednim uvjetima.

Cilj katedre je studente osposobiti da nakon provedene obuke budu u stanju:

 1. Prepoznati stanja koja zahtijevaju kirurški pristup i postupak;

 2. Spoznati mogućnosti i ograničenja kirurških tretmana;

3. Prepoznati urgentna kirurška stanja i biti u stanju na njih pravovremeno i adekvatno

           reagirati;

      4. Spoznati važnost predoperativnog ispitivanja, pravilne pripreme pacijenta za

           operaciju te postoperativnog kirurškog nadzora;

      5. Posjedovati kliničke vještine, koje će omogućiti postavljanju diferencijalne dijagnoze, uspostavljanja plana ispitivanja kojim će se riješiti dijagnostička hipoteza, planiranje

           liječenja.

      6. Posjedovati vještinu usmenog i pismenog izvještavanja u svim fazama tretmana;

      7. Posjedovati tehničke kirurške vještine neophodnim u liječničkoj praksi;

      8. Potpuno ovladati tehnikama nužnim za reanimaciju i intenzivnu skrb kritično oboljelih pacijenata;

      9.  Posjedovati vještine potrebne za korištenje informacijskim tehnologijama,

           neophodnim za dobivanje, pohranjivanje i korištenje informacija;

      10. Razviti sposobnosti komuniciranja sa pacijentima, njihovim obiteljima, kolegama i

             zdravstvenim osobljem;

      11. Razumjeti legalne implikacije operacijskog tretmana; i

      12. Razviti ljudske i etičke kvalitete neophodne za profesiju  liječnika

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Opći ishodi: Sazrijevanje pristupnika u saznanju o evolutivnosti stručnih i znanstvenih medicinskih saznanja, a onda o potrebi stalnog praćenja sve novijih i novijih saznanja kroz stručni život medicinara te o potrebi komunikativnosti u sredini u izmjeni osobnih stečenih saznanja i spoznaja o novijim općim stručnim i znanstvenim otkrićima. Opći ishod edukacije predstavlja razvijanje svijesti pristupnika o formiranju medicinara kao praktičara s težnjom daljnjeg razvoja onoga što je već u struci naučio te s težnjom za postizanje što potpunije znanstvene pismenosti. Isto tako očekuje se razvoj osjećaja pristupnika za timski rad i za potrebom u timskom radu svakodnevne izmjene iskustava.

Specifični ishodi: Stjecanje osnovnih saznanja pristupnika o specifičnosti abdominalne patologije, a onda i posebnosti u terapijskom pristupu; stjecanje znanja o najnovijoj mogućnosti korekcija anomalija i malformacija organa i sustava što čini kolegij Dječja kirurgija specifičnim u odnosu na druge kolegije kirurške discipline. Upoznavanje pristupnika s općeg aspekta iz kirurške materije te o specifičnostima patologije kirurških kolegija tj. plastične, torakalne, vaskularne, abdominalne i neurokirurgije te sadržaja iz materije koju obuhvaća traumatologija, transfuzijska i ratna medicina.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava se sastoji od 9 cjelina: opća i abdominalna kirurgija, torakalna kirurgija, urologija, kardiovaskularna kirurgija, neurokirurgija, plastična kirurgija, transfuzijska medicina, ratna te dječja kirurgija. Sve cjeline obuhvaćaju predavanja, seminare i vježbe.

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene: Studenti tijekom predavanja rade i praktični dio dežurstva sa svojim mentorom.

Studentske obveze

Studenti su obvezni nazočiti nastavi, dopušteno je opravdano izostati sa 20% nastave. Također, studenti trebaju imati opremu-bijele kute, bijele hlače i papuče.

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

30

1

0%

Praktični ispit

30

1

20%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

2

60%

Usmeni ispit

30

1

30%

Dodatna pojašnjenja:

Studenti mogu izlaziti na ispite prema za to predviđenim ispitnim rokovima. Svaki student će ispit polagati na način:

  1. pismeni ispit – obvezni test.
  2. praktični dio ispita – pregled pacijenta, kirurške tehnike, algoritmi liječenja.
  3. usmeni dio ispita obavljaju nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a pri ocjenjivanju će se uzeti u obzir rezultati pismenog dijela ispita i praktičnog dijela ispita.

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva ukupni zbroj ocijena na testu, praktičnom i usmenom dijelu ispita. Ocjena pismenog dijela testa se radi na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

1.      Ante  Kvesić i suradnici:  KIRURGIJA. Medicinska naklada Zagreb 2016

2.      Bradić i suradnici : KIRURGIJA

3.      Ivan Prpić : Kirurgija za medicinare . Školska knjiga Zagreb,1995

4.      Mladen Štulhofer : Kirurgija probavnog sustava. Medicinska naklada Zagreb 1999

5.      Ante Kvesić, Šime Vučkov, Izabrana poglavlja iz Dječje kirurgije

6.      J. Paladino : << Kompendij neurokirurgije>>, Zagreb, Naklada Ljevak,2004  ( neurokirurgija )

7.      Šoša, Sutlić, Stanec, Tonković: „Kirurgija“, Zagreb,Naklada Ljevak,2007  (plastična kirurgija)

8.      Zabilješke s predavanja i seminara

Dopunska literatura:

Zinner MJ, Asley SW. Abdominal operations. Maingot’s, New York, Chicago, San Francisco et al., 2012

O’Neill JA, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG. St Louis, Baltimore, Boston, Mosby Co, 1999

Rockwood Ch, Green D. Fractures in children. Philadelphia, London, Mexico City, New York, Lipping Co,  1984

Rockwood CH. Fractures in adults. Philadelphia, London, Mexico City, New York, Lipping Co, 1984

Dodatne informacije o kolegiju

Način praćenja kvalitete nastave:

Studentska anketa

Analiza kvalitete nastave od strane studenata i nastavnika

Analiza prolaznosti na ispitima

Izvješće Ureda za  kvalitetu nastave

Izvaninstitucijska evaluacija (posjet timova za kontrolu kvalitete)

                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Organizacija rada u OP dvorani, dezinfekcija OP polja, ruku i  instrumenata. Kirurgija rane.

Kratki opis: Asepsa, antisepsa, antiseptici i dezinficijensi. Principi kirurške tehnike i šavi u kirurgiji.

Literatura:  obvezna i dopunska

II.

Naslov: Infekcija u kirurgiji. Politrauma. Priprema bolesnika za operacijski zahvat.

Kratki opis: Hospitalne infekcije u kirurgiji, uzroci, profilaksa.

Literatura: obvezna i dopunska

III.

Naslov: Kirurgija endokrinih organa. Endoskopska kirurgija.

Kratki opis: Bolesti žučnjaka i žučnih puteva. Tumori retroperitoneuma. Kirurške bolesti gušterače. Hitne laparaskopske procedure

Literatura: obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Portalna hipertenzija. Bolesti slezene. Akutni abdomen,

Kratki opis: Ozljede abdomena, Kile.

Literatura: obvezna i dopunska

V.

Naslov: Kirurške bolesti želuca i duodenuma. Kirurške bolesti tankog crijeva. Kirurške bolesti debelog crijeva i rektuma. Kirurške bolesti analne regije

Kratki opis:  Ileus. Perkutane minimalne intervencije u kirurgiji abdomena.

Literatura: obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Transplantacijska kirurgija. Infekcija kirurške rane. Kirurške bolesti jetre

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Opći principi i načela kirurgije torakalnih organa. Kirurgija stijenke prsnog koša.  Kirurške bolesti pluća. Kirurško liječenja bolesti traheje.

Kratki opis: Kirurške bolesti jednjaka i medijastinuma. Bolesti pleure i dijafragme.

Literatura: obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Kirurgija dojke. Ozljede prsnog koša.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

IX.

Naslov:  Neurofiziologija mikcije. OAB i neurogeni mjehur

Kratki opis: Inkontinencija urina OAB sy Neurogeni mjehur. Kirurška terapija

Literatura: obvezna i dopunska

X.

Naslov: Tumori bubrega, kanalnog sustava, testisa i penisa. Urogenitalna trauma. Infekcije mokraćnog sustava.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

XI.

Naslov: BHP. Strikture uretre. Tumori mjehura. Uporaba crijevnih segmenata u urologiji –rekonstruktivna urologija

Kratki opis: Opstruktivna uropatija, Urolitijaza. Erektilna disfunkcija. Dijagnostika i liječenje ca prostate.

Literatura: obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Hitna stanja u kardiokirurgiji. Transplantacija srca (HTX). Stenoza a.karotis, Aneurizme arterija. Kirurgija ishemičnog moždanog udara

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

XII.

Naslov: Periferna obliterativna arterioskleroza. Ishemijska bolest.  Varikoziteti i postflebitički sindrom. Plućna embolija.

Kratki opis: Akutne okluzije arterija. Okluzivna bolest arterija crijeva.

Literatura:obvezna i dopunska

XIII.

Naslov: Neurotraumatologija. Pedijatrijska neurokirurgija. Neuroonkologija.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

XIV.

Naslov: Kirurgija perifernoga živčevlja. Spinalna neurokirurgija. Infekcije u neurokirurgiji. Vaskularna neurokirurgija.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska

XV.

Naslov: Povijesni razvoj. Plastične i rekonstrukcijske i estetske kirurgije. Rana. Kirurški šivaći materijali. Kronična rana. Venski vrijed. Arterijski vrijed. Dijabetički vrijed. Ulcus decubitalis. Kronična posttraumatska rana.Kronična rana kao komplikacija kirurškog liječenja. Osnovna načela u plastičnoj kirurgiji.Vrste rezova. Slobodni kožni transplantati. Podjela režnjeva. Mikrokirurška tehnika. Postupak s amputiranim dijelom.Laser u plastičnoj kirurgiji. Endoskopska kirurška tehnika

Kratki opis: Primjena krvi i pripravaka, terapija koncentratima, autologna transfuzija.

Literatura:

XVI.

Naslov: Šaka. Ozljede perifernih živaca. Ozljede tetiva. Infekcije na šaci.Tumori šake.

Kratki opis: Dupuytrenova kontraktura. Opeklina i ozljede hladnoćom. Kožni transplantanti u opečenih. Kongenitalne anomalije šake. Kongenitalne anomalije donjih udova. Kongenitalne anomalije prsne kosti. Transseksualizam

Literatura:obvezna i dopunska

XVII.

Naslov: Kožni tumori. Melanom. Klinička slika i liječenje melanoma. Estetska kirurgija glave i vrata, trupa i udova. Dijagnostika bolesti dojke. Ginekomastija. Upala dojke. Dobroćudne i zloćudne bolesti dojke i rekonstrukcija.

Kratki opis: Radikalna odstranjenja tkiva zbog malignih tumora i mogućnost rekonstrukcije novim tehnologijama. Novi trendovi u plastičnoj i rekonst.kirurgiji.

Literatura:obvezna i dopunska

XVIII.

Naslov: Uvod u Kirurgiju u izvanrednim uvjetima. Ratni i masovni traumatizmi-prioriteti. Kirurgija u Domovinskom ratu.

Kratki opis: Posebnosti ratnog i masovnog ozljeđivanja. Mehanizmi ratnog ozljeđivanja i liječenje takvih. Stručna iskustva ratno-kirurške jedinice.

Literatura: obvezna i dopunska

XIX.

Naslov: Povijesni razvoj dječje kirurgije, Anomalije glave i vrata. Razvojni poremećaji.

Kratki opis: Atrezija žučnih vodova. Ciste holedohusa. Halazija i Ahalazija. Urođene dijafragmalne kile. Hipertrofična stenoza pilorusa. Tipovi atrezije crijeva.

Literatura: obvezna i dopunska

XX.

Naslov: Atrezije ezofagusa, Razvojni poremećaji trbušne stijenke

Kratki opis: Mekonijski ileus. Kongenitalni megakolon. Rektalna i analna atrezija, Anomalija broja i položaja bubrega.

Literatura: obvezna i dopunska

XXI.

Naslov: Hidronefroza,VUR, Hipospadija, Kriptorhizam. Specifičnost traume u djece. Opekline u djece.

Kratki opis:

Literatura: obvezna i dopunska