Syllabus

Naziv kolegija

Epidemiologija s medicinskom statistikom

Kod kolegija

 

Studijski program

Ciklus

 

 

Godina

Studija

6

ECTS vrijednost boda:

4.5 bodova

Semestar

12

Broj sati po semestru (p+v+s)

 

(80)

Status kolegija:

obavezni

Preduvjeti:

Položeni svi ispiti 5. godine

Usporedni uvjeti:

 

Pristup kolegiju:

 

Vrijeme održavanja nastave:

Prema rasporedu

 

Nositelj kolegija/nastavnik:

prof. dr. sc. Ivan Vasilj

Kontakt sati/konzultacije: 

Tijekom nastave po dogovoru

E-mail adresa i broj telefona:

ivanvasilj@net.hr

Asistent

Dr. Davor Pehar

Kontakt sati/konzultacije: 

E-mail adresa i broj  telefona

Ciljevi kolegija:

 

Ciljevi ovog kolegija su:

Upoznati studente medicine sa statističkim istraživanjem, obradom statističkih podataka i materijala.

Upoznati ih s mjerenjem nezavisnih uzoraka, analizom numeričkih podataka, te ih upoznati s deskriptivnim, analitičkim, eksperimentalnim i meta istraživanjima.

Analizirati epidemiološke mjere; mjere učestalosti, mjere povezanosti i formuliranje hipoteza u epidemiologiji.

Objasniti modele nadzora nad zaraznim i masovnim nezaraznim bolestima, te raspravljati o značaju imunizacije.

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će znati / moći:

Planirati epidemiološka i statistička  istraživanja, obrađivati epidemiološke podatke; znati kako u praksi sprovoditi sve vrste epidemioloških i statističkih istraživanja istraživanja, kako postaviti hipoteze i ciljeve istih. Samostalno će znati obrađivati podatke i materijale kod epidemioloških istraživanja, koristiti u praksi stečeno znanje o prevenciji zaraznih i nezaraznih bolesti.

Student će znati analizirati, primjenjivati i interpretirati opće pojmove u epidemiologiji, epidemiološke varijable i studije.

Usvajanje vještina iz ovog kolegija i prepoznavanje važnosti istog, biti će provjereno kroz seminarske radove i praktične vježbe kao i na završnom usmenom ispitu.

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

Nastava iz Epidemiologije s medicinskom statistikom počinje s predavanjima, zatim sa seminarima, te vježbama. Na seminarima će studenti dobiti zadane teme koje će obrađivati u skupinama od  5-6 studenta. Seminari će se izlagati grupno i diskutirati o kvaliteti izvršenih zadataka. Na vježbama će djelovati također grupno i interaktivnim radom u grupi rješavati zadane praktične zadatke.   

Način izvođenja nastave

(označiti masnim tiskom)

Predavanja

Vježbe

Seminari

Samostalni zadaci

 

Konzultacije

Mentorski rad

Terenska nastava

Ostalo

Napomene:

Studentske obveze

 

Praćenje i ocjenjivanje studenta

(označiti masnim tiskom)

Pohađanje nastave

Aktivnosti u nastavi

Seminarski rad

Praktični rad

Usmeni ispit

Pismeni ispit

 

Kontinuirana provjera znanja

Esej

 

 

 

 

Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova

(Primjer)

OBVEZE STUDENTA

SATI (PROCJENA)

UDIO U ECTS-u

UDIO U OCJENI

Pohađanje nastave i angažiranost na nastavi

25

1

 

Seminarski rad

50

1.5

20%

Kolokvij (2) ili

Pismeni ispit

50

1.5

60%

Usmeni ispit

20

0.5

20%

Dodatna pojašnjenja:

Prema Pravilniku o studiranju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

A = 91-100% 5 (izvrstan) B = 79 to 90% 4 (vrlo dobar) C = 67 to 78% 3 (dobar)

D = 55 to 66% 2 (dovoljan) F = 0 to 54% 1 (nedovoljan)

Obvezna literatura:

Ø  VasiljI I i suradnici. Odabrana poglavlja iz Epidemiologije. Sveučilišna knjiga Mostar 2009. godine.

Ø  D. Puntarić, D. Ropac. Epidemiologija zaraznih bolesti. Medicinska naklada Zagreb 20110. godine.

Ø   M. Strand, A.Vorko-Jović, I. Rudan. Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti. Medicinska naklada Zagreb 2010. godina.

 

Dopunska literatura:

Ø  V. Babuš. Epidemioške metode, Medicinska naklada Zagreb, 2000. godine.

Ø  R. Bhopal, Concepts of epidemiology: an integrated introduction to the ideas theories, principles and methods of epidemiology. Oxford, 2002. p 242.

Ø  S.Cavaljuga.Deskriptivna biostatistika.Medicinski fakultet Sarjevo 2011

Ø  Z.Puvačić. Statistika u medicini Sarajevo 2004.

Dodatne informacije o kolegiju

 
                           

PRILOG: Kalendar nastave

Broj nastavne

 jedinice

TEME I LITERATURA

 

I.

Naslov: Statistička istraživanja

Kratki opis: Predstaviti statistička istraživanja, relativne brojeve, mjere centralne tendencije i osnove vjerojatnosti.

Literatura: Obvezna i dopunska

II.

Naslov: Zdravstvena statistika

Kratki opis: Osnovni podatci o statističkom testu, uzorak i populacija

Literatura: Obvezna i dopunska

III.

Naslov: Testiranje razlika među uzorcima

Kratki opis: Usporedba mjerenja iz tri ili više nezavisnih uzoraka, analiza kategoričnih podataka,analiza povezanosti numeričkih podataka

Literatura: Obvezna i dopunska

IV.

Naslov: Zdravstvena statistika

Kratki opis: Zdravstvena statistika, vitalna statistika, demografska statistika

Literatura: Obvezna i dopunska

V.

Naslov: Epidemiologija

Kratki opis: Uvod u povijest, definicija i značaj metode epidemiologije

Literatura: Obvezna i dopunska

VI.

Naslov: Epidemiološka istraživanja

Kratki opis: Analitička, eksperimentalna i meta analiza

Literatura: Obvezna i dopunska

VII.

Naslov: Epidemiološke karakteristika

Kratki opis: Epidemiološke varijable, Vogralinkov lanac, epidemiologija zaraznih bolesti

Literatura: Obvezna i dopunska

VIII.

Naslov: Epidemiološke mjere

Kratki opis: Vrste epidemioloških mjera, učestalosti i povezanosti.

Literatura: Obvezna i dopunska

IX.

Naslov: Nadzor zaraznih i nezaraznih bolesti

Kratki opis: Epidemiologija masovnih nezaraznih bolesti, mjere učestalosti, povezanosti i potencijalni učinak.

Literatura: Obvezna i dopunska

X.

Naslov: Infekcije

Kratki opis: Krvlju prenosive bolesti, tehnike epidemiološkog nadzora nad bolničkim infekcijama.

Literatura: Obvezna i dopunska

XI.

Naslov: Vojna epidemiologija

Kratki opis: Vojna epidemiologija, klinička, molekularna, genetska i fakmakoepidemiologija.

Literatura: Obvezna i dopunska

XII.

Naslov: Cjepiva

Kratki opis: Planiranje obveznih cijepljenja, neobvezna cjepiva, cijepljenja pod određenim epidemiološkim okolnostima, te značaj cjepiva. DDD u nadzoru nad zaraznim bolestima,

Literatura: Obvezna i dopunska

XIII.

Naslov: Zarazne bolesti

Kratki opis: Crijevne zarazne bolesti, antropozoonoze, preventabilne zarazne bolesti.

Literatura: Obvezna i dopunska

XIIV.

Naslov: Prijeteće zarazne bolesti

Kratki opis: Epidemiologija zaraznih bolesti koje se prenose preko insekata

Literatura: Obvezna i dopunska

XV.

Naslov: Komunikacija

Kratki opis: Komunikacija i značaj iste u epidemiologiji

Literatura: Obvezna i dopunska

 

Naslov:

Kratki opis:

Literatura: